No Picture
Жаңалықтар

Хабарландыру

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясында 2024 жылғы 18-20 маусым аралығында сағат 10:00-де 7М04203–«Құқықтану» магистратура білім беру бағдарламасы бойынша (ғылыми-педагогикалық бағыт) Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының отырысында диссертацияларды қорғауы өтеді. Онлайн трансляцияға қосылу үшін сілтеме бойынша өту керек: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJiY2UzZWEtODdmZS00Zjk3LTkzMTQtNTRhM2I2OWI2OGNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221082d045-47de-44a9-a18b-da40c44f6ca5%22%2c%22Oid%22%3a%22ceec7872-8a1a-4336-a839-7ec5eaed63b4%22%7d

No Picture
Жаңалықтар

Хабарландыру

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясында 2024 жылғы 18-21 маусым аралығында сағат 10:00-де 7М12303-«Құқық құрғау қызметі» магистратура білім беру бағдарламасы бойынша (ғылыми-педагогикалық бағыт) Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының отырысында диссертацияларды қорғауы өтеді. Онлайн трансляцияға қосылу үшін сілтеме бойынша өту керек: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmEyODRkNTYtNWFkNi00NDExLWE0ZDAtZTY5ZjQzMzI1YmIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221082d045-47de-44a9-a18b-da40c44f6ca5%22%2c%22Oid%22%3a%22635c716a-7aa7-4ca7-8925-9446975aed19%22%7d

Яндекс.Метрика