Арнайы заң пәндерінің кафедрасы

Назарбек Шаруанұлы Жемпиисов – арнайы заң пәндері кафедрасының меңгерушісі

Аға әділет кеңесшісі, заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-педагогикалық қызмет тәжірибесі: 19 жыл

Кандидаттық диссертациясының тақырыбы: «Жалған кәсіпкерлік үшін қылмыстық жауапкершілік» (мамандығы: 12.00.08 – қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық – атқару құқығы).

Ғылыми қызығушылығы: криминология және қылмыстық құқық мәселелері, ұлттық қауіпсіздік, геосаясат, макроэкономика.

Ғылыми-зерттеу қызметі: 40-қа жуық ғылыми жұмысы бар, оның ішінде: қаржы полициясының тергеуіне жатқызылған қылмыстар бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің баптарына түсінік; Оқу құралдары: «Заңды тұлғалардың қылмыстық жауапкершілігі» (тең автор), «Криминология (Жалпы бөлім)».

«6D030100-Құқықтану» мамандығы бойынша ғылыми дәреже алу үшін диссертация қорғаған 1 PhD докторы бар.

Магистратура мен докторантурада пәндер бойынша сабақтар өткізеді:

магистратурада пәндер бойынша:

– «Қылмыстарды алдын алу»;

– «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін мемлекеттік-құқықтық қамтамасыз ету»;

докторантурада пәндер бойынша:

– «Қылмысқа қарсы іс-қимыл стратегиясы»;

– «State legal provision of national security of the Republic of Kazakhstan» (ағылшын тілінде).

 

Ернар Нұрланұлы Бегалиев – арнайы заң пәндері кафедрасының профессоры

Кіші әділет кеңесшісі,заң ғылымдарының докторы, профессор, әлеуметтік ғылымдар магистрі

Ғылыми-педагогикалық қызмет тәжірибесі: 19 жыл.

Жетістіктері:

– 2005 жылы 12.00.09 – қылмыстық процесс; криминалистика және сот сараптамасы; жедел-іздестіру қызметі мамандығы бойынша «Ақша белгілерін қолдан жасау жолымен жасалатын қылмыстарды тергеуді криминалистикалық қамтамасыз ету» тақырыбында заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.

– 2015 жылы 12.00.09 – қылмыстық процесс; криминалистика және сот сараптамасы; жедел-іздестіру қызметі мамандығы бойынша «Материалдық объектілерді қолдан жасау жолымен жасалатын қылмыстарды тергеудің теориялық негіздері» тақырыбында заң ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.

Басылымдары: 150-дан астам ғылыми еңбектердің авторы.

Ғылыми қызығушылығы: криминалистика; сот сараптамасы; жедел-іздестіру қызметі.

Оқытатын пәндері:

-«Қылмыстарды тергеу тәжірибесінде криминалистикалық сипаттаманы қолданудың өзекті мәселелері»;

-«Криминалдық пәндер циклы бойынша ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру әдістемесі».

 

Виталий Вячеславович Хан – арнайы заң пәндері кафедрасының профессоры

Кіші әділет кеңесшісі, заң ғылымдарының кандидаты, профессор

Ғылыми-педагогикалық қызмет тәжірибесі: 17 жыл

Кандидаттық диссертациясының тақырыбы: «Қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі өндірістің ағылшынсаксондық моделі (Англия мен АҚШ-тың қазіргі заңнамалары мысалында)» (мамандығы: 12.00.09 – қылмыстық процесс; криминалистика және сот сараптамасы; жедел-іздестіру қызметі).

Ғылыми қызығушылықтары: қылмыстық процестің, құқық қорғау органдары мен сот билігінің теориясы мен тарихы мәселелері; қылмыстық сот ісін жүргізуде жеке адамның құқықтары мен бостандықтарының конституциялық және процессуалдық кепілдіктерін іске асыру мәселелері; құқық қорғау және сот қызметінің құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері; сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету тетіктері; сотқа дейінгі қылмыстық іс жүргізу туралы ілім; процессуалдық мәжбүрлеу шараларының тұжырымдамасы және сот дәлелдемелерінің теориясы; қылмыстық қудалауға балама және қылмыстық қуғын-сүргін; қылмыстық іс жүргізу құқығын оқыту әдістемесі.

Ғылыми-зерттеу қызметі: 100-нан астам ғылыми жұмыстардың авторы.

Докторантурада келесі пәндер бойынша сабақтар өткізеді:

– «Қылмыстық іс жүргізу нысаны»;

– «Қылмыстық процестегі дәлелдеудің доктриналық негіздері»;

– «Қылмыстық іс жүргізу құқығының теориялық мәселелері»;

– «Қылмыстық іс жүргізу дәлелдемелері мен сот дәлелдемелері туралы ғылыми теориялар».

 

Филипец Оксана Борисовна – арнайы заң пәндері кафедрасының доценті

Заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-педагогикалық қызмет тәжірибесі: 22 жыл

Жетістіктері:

– 12.00.08-қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқару құқығы мамандығы бойынша заң ғылымдарының кандидаты.

– Білім және ғылым министрлігінің ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметінің субъектісі ретінде аккредиттеу туралы куәлігі бар (ММ 2014 жылғы 28 наурыздағы № 003942).

Жарияланымдар: 70-тан астам жарияланған мақалалары бар

Ғылыми қызығушылығы: қылмыстық құқық, қылмыстық -атқару құқығы.

Оқытатын пәндері:

– Құқық қорғау қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын қолданудың теориясы мен практикасы;

– Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасын қолданудың теориясы мен тәжірибесінің мәселелері;

– Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау мәселелері;

– Қылмыстық-құқықтық ықпал етудің өзге де шараларын іске асыру тәжірибесі мен құқықтық реттеу мәселелері;

– Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасын қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері;

– Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау мәселелері.

 

Асель Муратовна Алибекова – арнайы заң пәндері кафедрасының доценті

Кіші әділет кеңесшісі, заң ғылымдарының кандидаты

Кандидаттық диссертациясының тақырыбы: «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного предпринимательства» (мамандығы: 12.00.08 – қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық – атқару құқығы).

Ғылыми қызығушылықтары: қылмыстық құқық және қылмыстық-атқару құқығы.

Ғылыми-зерттеу қызметі: 30 – дан астам жарияланған жұмыстары бар, оның ішінде «Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан» (бірлескен авторлықта), «Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть» оқулығы (бірлескен авторлықта), «Уголовно – правовые, пенитенциарные и криминологические меры противодействия терроризму в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан» оқу құралы (бірлескен авторлықта), ғылыми мақалалар.

Магистратура мен докторантурада келесі пәндер бойынша сабақтар өткізеді:

«Құқық қорғау қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын қолданудың теориясы мен практикасы»;

«Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау мәселелері»;

«Шет елдердің қылмыстық заңнамасын қолдану тәжірибесі мен тәжірибесі»;

«Қазақстан Республикасының қылмыстық саясатын құқықтық реттеу және іске асыру мәселелері»;

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қылмыстық-құқықтық шараларының мәселелері».

 

Амуртаева Динара Талғатқызы – арнайы заң пәндері кафедрасының доценті

2-ші сыныпты заңгер, заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-педагогикалық қызмет тәжірибесі: 22 жыл

Кандидаттық диссертациясының тақырыбы: «Проблемы квалификации причинения тяжкого вреда здоровью по уголовному законодательству Республики Казахстан» (мамандығы: 12.00.08 – қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық – атқару құқығы).

Ғылыми қызығушылықтары: қылмыстық құқық, криминология қылмыстық-атқару құқығы, қылмыстық құқық бұзущылықты саралау мәселелері, пробация және сот төрелігін қалпына келтірудің проблемалық мәселелері.

Ғылыми-зерттеу қызметі: 60-тан аса БжҒБК және РИНЦ журналдарында импактфакторлы басылымдары бар. «Қазақстан Республикасының трансұлттық ұйымдастырылған қылмысқа қарсы қылмыстық-құқықтық шаралар» атты оқу құралы жарык көрді.

Магистратура мен докторантурада келесі пәндер бойынша сабақтар өткізеді:

«Шет елдердің қылмыстық заңнамасын қолдану тәжірибесі мен практикасы»;

«Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру мәселелері»;

«Сот төрелігін қалпына келтіру институтының мәселелері»;

«Қазақстан Республикасында пробация институтын қолдану практикасы»;

«Трансұлттық қылмыстарға қылмыстық-құқықтық құралдармен қарсы іс-қимылдың проблемалары».

 

Ерғазы Ерденұлы Қаженов – арнайы заң пәндері кафедрасының доценті

Әділет кеңесшісі, заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-педагогикалық қызмет тәжірибесі: 18 жыл

Кандидаттық диссертацияның тақырыбы: «Куәгер мен жәбірленушінің көрнеу жалған жауап беру жауаптылығының қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәселелері» (мамандығы 12.00.08-қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқару құқығы).

Ғылыми қызығушылығының саласы: қылмыстық және қылмыстық-атқарушылық құқығы, халықаралық қылмыстық құқық.

Білім және ғылым министрлігінің ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметінің субъектісі ретінде аккредиттеу туралы куәлігі бар

Жарияланымдар: 50-ден астам ғылыми еңбектері бар.

Оқытатын пәндері:

– «Құқық қорғау органдарының халықаралық ынтымақтастығы»;

– «Қылмыстық құқық бойынша Практикум».

 

Алмаз Алгазұлы Ешназаров – арнайы заң пәндері кафедрасының доценті

Әділет кеңесшісі, заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-педагогикалық қызмет тәжірибесі: 10 жыл

Кандидаттық диссертацияның тақырыбы: «Қылмыстық процесте артықшылықтар мен иммунитеттер (Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша)» (12.00.09: қылмыстық процесс, криминалистика және сот сараптамасы; жедел-іздестіру қызметі – мамандығы бойынша).

Ғылыми қызығушылығының саласы: қылмыстық-процестік құқығы, жүктеме нормативтері, экстремизмге және терроризмге, киберқылмысқа және адам саудасына қырсы іс-қимыл.

Білім және ғылым министрлігінің ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметінің субъектісі ретінде аккредиттеу туралы куәлігі бар (2020 жылғы 3 тамыздағы сериясы МК 006228).

Басылымдары: 30-дан астам ғылыми жұмыстардың авторы.

Оқытатын пәндері:

– Принциптер жүйесі және оны қылмыстық сот ісін жүргізуде іске асыру

– Қылмыстық сот ісін жүргізу тәжірибесінің өзекті мәселелері

– Азаптау туралы қылмыстық істерді тергеу ерекшеліктері

 

Мулдир Ерлановна Тулеуова – арнайы заң пәндері кафедрасының аға оқытушысы

Әділет кеңесшісі, заң ғылымдарының магистрі.

Кандидаттық диссертацияның тақырыбы: «Алдын ала тергеу сатысында қорғаушының қатысуы, қылмыстық процеске қатысушылардың құқығын қорғауды қамтамасыз етудің құралы: проблемалы аспектілері»

Ғылыми-зерттеу қызметі: Қылмыстық процестік құқық.

Ғылыми-зерттеу қызметі: 50-дан астам ғылыми жұмыстардың авторы.

Магистратура мен докторантурада келесі пәндер бойынша сабақтар өткізеді:

– Құқық қорғау қызметінде қылмыстық процестік заңнаманы қолданудың теориясы мен практикасы

– Қылмыстық процестік мәжбүрлеу шараларын қолданудың теориясы мен практикасы

– Шет елдердің қылмыстық процестік құқығы

– Қылмыстық процестік құқық бойынша практикум

 

Сырым Августханұлы Августхан – арнайы заң пәндері кафедрасының аға оқытушысы

Әділет кеңесшісі, «Құқықтану» мамандығы бойынша PhD докторы

Ғылыми-педагогикалық қызмет тәжірибесі: 9 жыл.

Кандидаттық диссертациясының тақырыбы: «Қылмыстық-түзеу мекемелерінде жасалатын қылмыстардың қылмыстық құқықтық және криминологиялық аспектілері» (мамандығы: 12.00.08 – қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық – атқару құқығы).

Ғылыми қызығшылығы: криминология және қылмыстық құқық мәселелері.

Ғылыми-зерттеу қызметі: 25-дан астам ғылыми жұмыстардың авторы.

Магистратура мен докторантурада келесі пәндер бойынша сабақтар өткізеді:

-«Қылмыстық-атқару заңнамасын қолданудың теориясы мен практикасының проблемалары»;

-«Қазақстан Республикасында пробация институтын қолдану практикасы»;

-«Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру мәселелері»;

– «Трансұлттық қылмысқа қылмыстық-құқықтық құралдармен қарсы іс-қимылдың проблемалары».

 

Алибек Болатович Байгалиев –арнайы заң пәндер кафедрасының оқытушысы.

1 сыныпты заңгер, Қазақстан Республикасы Бас прокуратура жанындағы құқық қорғау органдары академиясының, «Құқықтану» мамандығы бойынша PhD докторы, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының «мемлекеттік басқару» мамандығы бойынша магистр.

Докторлық диссертация тақырыбы: «Қазақстан Республикасы прокуратурасының құқық қорғау қызметінің деонтологиялық негіздері»

Ғылыми қиылыстардың өрісі: құқық қорғау органдарындағы деонтология, құқық қорғау органдарының қылмыстық іс-жүргізу теориясының сұрақтары, қылмыстық іс-жүргізу кезінде адамның құқытары мен бостандықтарын, конститутциялық және процессуалдық кепілдіктерін іске асыру мәселесі.

Ғылыми-зерттеу қызметі: 20-дан астам жарияланған мақалалары бар.

Келесі пәндер бойынша магистратура мен докторантурада сабақ өткізеді:

«Құқық қорғау органдарының деонтологиясы»

«Құқық қорғау қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын қолданудың теориясы мен практикасы»

«Адамға жсалған қол сұғушылықтарға қылмыстық-құқықтық жолмен қарсы тұру»

«Құқық қоғау органдары қызметкерлерінің кәсіби этикасы»

«Шет елдердегі қылмыстық процессі»

«Адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау мәселелері»