Институт туралы ереже

Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасының жанындағы
Құқық қорғау органдары
академиясы ректорының
2024 жылғы «6» наурыздағы
№28 бұйрығына
4-қосымша

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ереже

1. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты (бұдан әрі – Институт, Академия, Бас прокуратура) Академияның дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

2. Институт өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңын, «Құқық қорғау қызметі туралы», «Білім туралы», «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, Институт қызметіне қатысты Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілерін, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының (бұдан әрі – Бас Прокурор), Академия ректорының ұйымдастырушылық-өкімдік актілерін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

3. Институттың құрылымы мен штат санын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Академия ректорының ұсынымы бойынша Бас Прокурор айқындайды.

4. Институт:

Оқу-әдістемелік жұмыс басқармасы;

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы;

Жалпы құықтық пәндер кафедрасы;

Арнайы құқықтық пәндер кафедрасынан тұрады.

2. Институттың мақсаты, құқықтары мен міндеттері

5. Институттың мақсаты:

– жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыруды қамтамасыз ету;

– Академия магистранттарымен және докторанттарымен жұмысты ұйымдастыру;

– Институт құзыреті шеңберінде ақылы қызмет түрлерін ілгерілетуді жүзеге асыру, ұйымдастыру.

6. Институт қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері.

заңнамаға және Бас Прокурор мен Академия ректорының ұйымдастырушылық-өкімдік актілеріне сәйкес Институт қызметкерлері:

құқылы:

Институт қызметіне қатысты мәселелер бойынша Бас прокуратура, Академия ректоры, Академияның құрылымдық бөлімшелері басшыларының, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйымдарда ұйымдастырылатын және өткізілетін кеңестерге қатысуға;

Академияның құрылымдық бөлімшелерінен Институтқа жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау үшін қажетті ақпарат пен материалдарды белгіленген тәртіппен сұратуға және алуға;

Институттың қызметіне қатысты мәселелер бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдар мен мекемелерден ақпарат пен материалдарды сұратуға және алуға;

Институттың құзыретіне жататын мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, мекемелермен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауға;

заңнаманы жетілдіру, Академияның, Институттың, прокуратураның басқа да органдары мен мекемелерінің жұмысын ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізуге;

заңнамада белгіленген тәртіппен қызметкерлерді кәсіптік қайта даярлауға, біліктілігін арттыруға және тағылымдамадан өтуге;
ғылыми-практикалық және өзге де білім беру іс-шараларына, оның ішінде халықаралық конференцияларға, семинарларға және дөңгелек үстелдерге қатысуға;

заңнамада, Бас Прокурордың, Академия ректорының құқықтық актілерінде көзделген ақылы қызметтерді ұйымдастыру жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асыруға;

заңнамада, Бас Прокурордың, Академия ректорының құқықтық актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға;

міндетті:

қолданыстағы заңнамаға және осы Ережеге сәйкес Институтқа жүктелген міндеттер мен функцияларды сапалы және уақтылы орындауға;

берілген өкілеттіктер шегінде қызметті жүзеге асыруға;

Институтқа жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау кезінде заңнаманың, Бас Прокурор мен Академия ректорының актілерінің талаптарын мүлтіксіз сақтауға;

құзыреті шегінде анықталған заң бұзушылықтарды жою және одан әрі болдырмау жөнінде шаралар қабылдауға;

Академияның және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін Бас Прокурордың, Академия ректорының құқықтық актілерімен, Институттың міндеттері мен функцияларына қатысты өзге де құқықтық актілермен танысуға;

Институттың міндеттері мен функцияларына сәйкес жобаларды әзірлеуге және құқықтық актілер мен ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттарды өзектендіруге;

заңнамада белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жеке және заңды тұлғалардың жолданымдарын қарауға;

жобаларды қарау және бекітілген мәселелер бойынша құқықтық актілерге құқықтық мониторинг жүргізу кезінде жұмыс топтарына, ведомствоаралық кеңестерге қатысуға;

мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны сақтауға;

нормативтік құқықтық актілерде, Бас Прокурор мен Академия ректорының құқықтық актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға.

7. Институттың функциялары:

1) оқу процесін ұйымдастыру және өткізу, оның ішінде заңнамада, Бас Прокурор мен Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен қашықтан оқыту;

2) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша оқу-әдістемелік жұмысты, заңдарда, Бас Прокурор мен Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен Институт кафедраларының бір немесе бірнеше ұқсас пәндері бойынша ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жүргізу;

3) заңнамада, Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және жүргізу;

4) Академия білім алушыларының заңнамада, Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен кәсіптік практикадан және тағылымдамадан өтуін ұйымдастыру;

5) Академияның бітіруші кафедрасының кеңейтілген отырысының қызметін қолдау;

6) Академия жасаған келісімдер мен меморандумдар шеңберінде оқу орындарымен өзара іс-қимыл жасау;

7) Институттың білім беру қызметінің нормативтік құқықтық актілерге (бұдан әрі – НҚА) сәйкестігіне талдау жүргізу;

8) оң шетелдік, ұлттық тәжірибені, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асырудың инновациялық нысандары мен әдістерін іздестіру, зерделеу, ұсыныстар енгізу және Институттың практикалық қызметіне енгізу;

9) Институт қызметін ұйымдастыруға қатысты, оның ішінде білім беру процесін жетілдіру мәселелері бойынша құқықтық актілерді әзірлеу, бекіту және өзектендіру;

10) жұмыс топтарына, ведомствоаралық кеңестерге қатысу, жобаларды қарау және НҚА құқықтық мониторингі, заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

11) Институттың профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және шаралар қабылдау;

12) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды Академияға қабылдауды жүзеге асыру, оның ішінде үгіт жұмысын қамтамасыз ету;

13) Институттың ғылыми жарияланымдарының тізілімін жүргізу;

14) Институт қызметін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

15) білім алушылармен жұмысты ұйымдастыру мәселелері бойынша құқықтық актілерді әзірлеу;

16) Академияның магистранттары мен докторанттарын қабылдау, ауыстыру, қалпына келтіру және оқудан шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

17) білім алушылар арасында заңнамада, Бас Прокурор мен Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен тәрбие жұмысын ұйымдастыру;

18) Академияда білім алушылардың ішкі тәртіп қағидаларында белгіленген талаптардың білім алушылардың сақталуын ұйымдастыруды және бақылауды қамтамасыз ету;

19) Институт құзыреті шегінде білім алушылардың өзге де әлеуметтік мәселелері бойынша жұмысты ұйымдастыру;

20) Академия магистранттары мен докторанттары кеңесінің қызметін қолдау;

21) Академияның магистранттарымен және докторанттарымен жұмысты ұйымдастыруды жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

22) қызметтердің ақылы түрлерін жүзеге асыру, қызметтердің, тауарлардың және жұмыстардың әлеуетті тапсырыс берушілерін іздеу;

23) ақылы қызмет түрлерін көрсету мәселелері бойынша Академияның құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасау;
24) ақылы қызмет түрлерін көрсетуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

25) Нормативтік құқықтық актілерде, Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

3. Институттың қызметін ұйымдастыру

8. Институт заңнамалық актілерге, Президент актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, бұйрықтарға, өкімдерге, Бас Прокурор мен Академия ректорының нұсқауларына сәйкес оның негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

9. Институтты заңнамада белгіленген тәртіппен Академия ректоры қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын директор басқарады.

10. Институт директорының ол болмаған кезеңде Институт директорын алмастыратын Оқу-әдістемелік жұмыс басқармасының бастығы – директордың орынбасары болады.

11. Институт директоры Институт қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Институтқа жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз функцияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады. Институт директоры болмаған кезеңде оның міндеттерін Академия ректорының бұйрығымен бекітілген Академияның басшы лауазымды адамдары арасында міндеттерді бөлуге сәйкес айқындалатын адам орындайды.

12. Осы мақсатта Институт директоры:

1) Академия ректорына Академияның жетекшілік ететін проректорымен келісілген Институттың құрылымы мен штат кестесі бойынша ұсыныстар береді;

2) Академияның жетекшілік ететін проректорымен келісім бойынша Институттың құрылымдық бөлімшелері басшыларының өкілеттіктерін айқындайды;

3) Институттың жұмысын ұйымдастырады және үйлестіреді, Институттың Бас прокуратурамен, оның ведомстволарымен және мекемелерімен, Академияның құрылымдық бөлімшелерімен, облыстық прокуратуралармен және оларға теңестірілген орталық мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді;

4) Институт жұмысының мәселелері бойынша жедел кеңестер өткізеді, келіп түскен материалдар мен жолданымдарды Институт қызметкерлері арасында бөледі, оларға функционалдық міндеттеріне сәйкес тапсырмалар береді;

5) Институт қызметкерлерін аттестаттау үшін материалдар дайындауды ұйымдастырады;

6) Академияның жетекшілік ететін проректорының келісімі бойынша Институтта кадрларды іріктеуді және орналастыруды жүзеге асырады, бағынысты қызметкерлер мен қызметкерлерге тиісті еңбек жағдайларын қамтамасыз етеді;

7) Академияның жетекшілік ететін проректорымен келісім бойынша ректорға Институт қызметкерлері мен жұмыскерлеріне қатысты тәртіптік шараларды көтермелеу немесе қолдану, сыныптық шен, сыныптық біліктілік беру туралы ұсыныстар енгізеді;

8) Институт қызметкерлері мен жұмыскерлерінің орындаушылық, қызметтік және еңбек пәндерін сақтауын қамтамасыз етеді;

9) Бас Прокурордың, Академия ректорының, Академияның жетекшілік ететін проректорының бұйрықтарының, нұсқауларының, өкімдерінің, тапсырмаларының, Бас прокуратураның алқалы органдарының, Академияның шешімдерінің, Бас Прокурор мен ректор жанындағы аппараттық және жедел кеңестердің Институт құзыретіне жататын мәселелері бойынша орындалуын бақылауды ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

10) Академия білім алушыларының жеке қабылдауын өткізеді;

11) Академия ректорының, жетекшілік ететін проректорының тапсырмасы бойынша басқа да міндеттерді және олардың дербес тапсырмаларын орындайды;

12) Институт атынан қызметтік құжаттамаға қол қояды.

13) заңдарға, Президент актілеріне, Бас Прокурор мен Академия ректорының бұйрықтарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

13. Директордың орынбасары – Институттың Оқу-әдістемелік жұмыс басқармасының бастығы:

1) Институттың, оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін өз өкілеттіктері шегінде үйлестіреді;

2) Институт директорына кадрларды іріктеу, міндеттерді бөлу, сыныптық шен, сыныптық біліктілік беру, көтермелеу, Институттың Оқу-әдістемелік жұмысы басқармасының қызметкерлеріне қатысты тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар енгізеді;

3) Институт қызметкерлерін аттестаттау үшін материалдар дайындауды қамтамасыз етеді;

4) басқарылатын бөлімшенің қызметіне, қызметкерлердің атқарушылық, қызметтік және еңбек тәртіптерін сақтауына басшылық жасауды және бақылауды жүзеге асырады;

5) Академия білім алушыларын қабылдауды жүргізеді;

6) жетекшілік ететін бағыттар мәселелері бойынша жедел кеңестер өткізеді, келіп түскен материалдар мен жолданымдарды Институт қызметкерлері арасында бөледі, оларға функционалдық міндеттеріне сәйкес тапсырмалар береді;

7) басқарылатын бөлімшенің жұмысын ұйымдастырады және оның жұмысын жоспарлайды, сеніп тапсырылған бөлімше қызметкерлерінің қызметтік (функционалдық) міндеттерді тиісінше орындауы үшін дербес жауапты болады;

8) басқарылатын бөлімше қызметкерлері мен қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттерін айқындайды;

9) бағынысты қызметкерлер мен жұмыскерлердің біліктілігін арттыруды қамтамасыз етеді;

10) Академияның алқалы органдарының жұмысына қатысады;

11) Институттың іс қағаздарын жүргізу жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

12) құзыреті шегінде Институт директорының атына қызметтік құжаттамаға қол қояды;

13) Институттың түсіндіру және имидждік жұмысын ұйымдастырады;

14) Институттың мәдени-бұқаралық, спорттық және өзге де іс-шараларын ұйымдастырады;

15) Академияның жетекшілік ететін проректоры және Институт директоры жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

14. Институт қызметкерлері мен жұмыскерлері өздеріне жүктелген функционалдық міндеттерді міндеттерді бөлудің қағидатына сәйкес, сондай-ақ Институт басшылығының өзге де тапсырмаларын орындайды.

15. Институт құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Академия басшылығына жіберілетін құжаттарға жетекшілік ететін проректор, ал болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

Институт құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Институт атынан Академияның басқа құрылымдық бөлімшелеріне жіберілетін құжаттарға Институт директоры, ал Институт директоры болмаған жағдайда оны алмастыратын тұлға қол қояды.

16. Институт Академияның басқа құрылымдық бөлімшелері мен лауазымды адамдарына қарамастан ұйымдастырушылық және функционалдық жағынан жетекшілік ететін Академия ректорына тікелей бағынады.

17. Институтта жалпы іс жүргізу Прокуратураның органдары, ведомстволары, мекемелері және білім беру ұйымында құжаттандыру және құжаттарды басқару ережесіне және құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастырушылық-өкімдік актілерге сәйкес жүзеге асырылады.