Жалпы ақпарат

Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 4 мамырдағы № 15 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы (бұдан әрі – Академия) қызметінің негізгі бағыттарының бірі жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру болып табылады.

Құқық қорғау органдарының қызметкерлері үшін магистратура мен докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білімді іске асыруды Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының жоғары оқу орнынан кейінгі білім институты (бұдан әрі – Институт) жүзеге асырады.

Институт құрылымы келесі бөлімшелерден тұрады:

1) Оқу-әдістемелік жұмыс басқармасы;

2) Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы;

3) Жалпы заң пәндері кафедрасы;

4) Арнайы заң пәндері кафедрасы.

Магистратурада кадрларды даярлау жоғары білімнің білім беру бағдарламалары негізінде екі бағытта жүзеге асырылады:

1) ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша оқу мерзімі кемінде екі жыл;

2) бейіндік-оқыту мерзімі кемінде бір жыл, оның ішінде қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып.

2015 жылдан бастап институт магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша құқық қорғау органдарының 153 қызметкерін және докторантура бағдарламалары бойынша 23 қызметкерді дайындады.

Бүгінгі күні Академияда құқық қорғау органдарының 128 қызметкері оқиды, оның ішінде 98 магистрант (75 – ғылыми және педагогикалық магистратура бағдарламалары бойынша, 23 – бейіндік магистратура бағдарламалары бойынша, оның ішінде 8- қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы) 30 докторант.

Жыл сайын Академияға Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдарының 50 (40 магистратура және 10 докторантура) қызметкері оқуға түсті. 2020 жылдан бастап магистратурада мемлекеттік тапсырыс 50-ден 70 орынға дейін ұлғайтылды.

2019 жылы алғаш рет бейінді магистратураға қабылдау жүзеге асырылды. 2020 жылдың 1 қыркүйегінен бастап қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, бейіндік магистратураның білім беру бағдарламасы бойынша оқыту енгізілді.

Магистратурада оқу «Құқық қорғау қызметі» және «Құқықтану» Білім беру бағдарламалары бойынша кадрлар даярлауға бағытталған. Оқу аяқталғаннан кейін магистранттарға «құқық магистрі» немесе «заң ғылымдарының магистрі» дәрежелері беріледі және мемлекеттік үлгідегі тиісті дипломдар беріледі.

Докторантурада кадрлар даярлау «Құқық қорғау қызметі», «Құқықтану» мамандықтары бойынша кемінде үш жыл оқу мерзімімен ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистратураның білім беру бағдарламалары базасында жүзеге асырылады.

Докторантураның білім беру бағдарламалары «Құқық қорғау қызметі», «Құқықтану» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін бере отырып, ғылыми, педагогикалық және (немесе) кәсіптік қызмет үшін кадрлар даярлауға бағытталған.

Магистратура мен докторантурадағы оқу процесін 28 бірлік штаттық саны жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамы қамтамасыз етеді, оның ішінде 3 ғылым докторы, 16 ғылым кандидаты, 3 PhD докторы бар.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің барлық оқу пәндері заңнаманы және оны қолдану практикасын жетілдірудің өзекті мәселелерін зерделеуге бағытталған және құқық қорғау органдарының ұсынымдарын ескере отырып, практикалық қызмет қажеттіліктеріне бағдарланған.

Институт оқытушыларымен сабақ өткізу кезінде оқытудың инновациялық технологиялары қолданылады. Дәрістік сабақтар презентацияларды, бейнематериалдарды пайдалана отырып өткізіледі. Семинар және практикалық сабақтар іскерлік ойындар, пікірталастар, пікірталастар және кейс мәселелерін шешу түрінде өткізіледі.

Білім алушыларды даярлау сапасын растау 2017 жылы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік аттестаттаудан өтуі болып табылады, оның нәтижелері бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру желісі бойынша оқыту тәсілдері мемлекеттік стандарттарға сәйкес деп танылды.

2019 жылғы қаңтарда Академияның қызметі мен жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік 5 жыл мерзімге аккредиттеді.