Жалпы ақпарат

Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 4 мамырдағы №15 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы (бұдан әрі – Академия) қызметінің негізгі бағыттарының бірі жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру болып табылады.

Құқық қорғау органдарының қызметкерлері үшін магистратура мен докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білімді іске асыруды Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты (бұдан әрі – Институт) жүзеге асырады.

Институт құрылымы келесі бөлімшелерден тұрады:

1) Оқу-әдістемелік қамтамасыз ету басқармасы;

2) Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы;

3) Жалпы заң пәндері кафедрасы;

4) Арнайы заң пәндері кафедрасы.

Магистратурада кадрларды даярлау жоғары білімнің білім беру бағдарламалары негізінде екі бағытта:

1) оқу мерзімі кемінде екі жылды құрайтын – ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша;

2) оқыту мерзімі кемінде бір жылды құрайтын – бейіндік бағыт бойынша, оның ішінде қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып жүзеге асырылады.

2015 жылдан бастап Институт магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша құқық қорғау органдарының 153 қызметкерін және докторантура бағдарламалары бойынша 23 қызметкерді дайындады.

Бүгінгі күні Академияда құқық қорғау органдарының 144 қызметкері оқиды, оның ішінде 114 магистрант (90 – ғылыми және педагогикалық магистратура бағдарламалары бойынша, 24 – бейіндік магистратура бағдарламалары бойынша, оның ішінде 9 – қашықтықтан оқыту) 30 докторант.

Академияның магистратурасына және докторантурасына жыл сайынғы қабылдау – 70 адамды (оның ішінде қашықтықтан оқыту бойынша – 10 адам), докторантураға – 10 адамды құрайды.

2019 жылдан бастап бейіндік магистратурада, 2020 жылдан бастап қашықтықтан оқытатын бейіндік магистратурада кадрлар даярлау енгізілді.

Магистратурада «Құқық қорғау қызметі» және «Құқықтану» білім беру бағдарламалары бойынша басқарушылық, ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау жүзеге асырылады.

Оқу аяқталғаннан кейін магистранттарға «ұлттық қауіпсіздік және әскери іс магистрі» немесе «заң ғылымдарының магистрі» дәрежелері беріледі және мемлекеттік үлгідегі тиісті дипломдар беріледі.

Докторантурада кадрлар даярлау «Құқық қорғау қызметі», «Құқықтану» мамандықтары бойынша кемінде үш жыл оқу мерзімімен ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистратураның білім беру бағдарламалары базасында жүзеге асырылады.

Докторантураның білім беру бағдарламалары философия докторы (PhD) дәрежесін бере отырып, ғылыми, педагогикалық және (немесе) кәсіптік қызмет үшін кадрлар даярлауға бағытталған.

Магистратура мен докторантурадағы оқу процесін 29 бірлік штаттық саны бар жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамы қамтамасыз етеді, оның ішінде 2 ғылым докторы, 16 ғылым кандидаты, 4 PhD докторы, 7 магистр.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің барлық оқу пәндері заңнаманы және оны қолдану практикасын жетілдірудің өзекті мәселелерін зерделеуге бағытталған және құқық қорғау органдарының ұсынымдарын ескере отырып, практикалық қызмет қажеттіліктеріне бағдарланған.

Институт оқытушыларымен сабақ өткізу кезінде оқытудың инновациялық технологиялары қолданылады. Дәрістік сабақтар презентацияларды, бейнематериалдарды пайдалана отырып өткізіледі. Семинар және тәжірибелік сабақтар іскерлік ойындар, пікірталастар және кейс тапсырмаларын шешу түрінде өткізіледі.

Білім алушыларды даярлау сапасын растау 2017 жылы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік аттестаттаудан сәтті өтуі болып табылады, оның нәтижелері бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру желісі бойынша оқыту тәсілдері мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес деп танылды.

2019 жылғы қаңтарда Академияның қызметі мен жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік 5 жыл мерзімге аккредиттеді.