Институт туралы ереже

Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасының жанындағы
Құқық қорғау органдары
академиясы ректорының
2021 жылғы «29» қазандағы
№ 80 бұйрығына №3 қосымша

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының Ведомствоаралық ғылыми-зерттеу институты туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының Ведомствоаралық ғылыми-зерттеу институты (бұдан әрі – ВҒЗИ) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының (бұдан әрі – Академия) дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

2. ВҒЗИ өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Прокуратура туралы», «Құқық қорғау қызметі туралы», «Ғылым туралы» заңдарын және Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілерін, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының (бұдан әрі – Бас Прокурор) ұйымдық-өкімдік актілерін, Академия Жарғысы мен жұмыс регламентін, ректордың бұйрықтары мен өкімдерін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

3. ВҒЗИ-дің құрылымы мен штат санын Академия ректорының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Бас Прокуроры бекітеді.

4. ВҒЗИ мынадай құрылымнан тұрады:

1) Зерттеулерді үйлестіру және құқық қорғау жүйесі проблемаларын зерделеу орталығы (1-Орталық);

2) Қылмыстық процесс проблемаларын зерттеу орталығы (2-Орталық);

3) Қоғамдық мүдделерді қорғау саласындағы проблемаларды зерттеу орталығы (3-Орталық);

4) Қылмыстық саясат және криминология проблемаларын зерттеу орталығы (4-Орталық).

2. ВҒЗИ-дің негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттемелері

5. Міндет:

құқық қорғау қызметі саласындағы ведомствоаралық ғылыми зерттеулерді үйлестіру.

Функциялар:

1) ВҒЗИ-дің ғылыми-зерттеу қызметін үйлестіру және жоспарлау;

2) зерттеудің өзекті тақырыптарын анықтау үшін құқық қолдану практикасының мониторингі;

3) Академияның Ғылыми-әдістемелік кеңесінің қызметін сүйемелдеу;

4) жүргізілетін ведомствоаралық ғылыми зерттеулер туралы деректерді бақылау, жинау, жинақтау, талдау, бағалау, тіркеу;

5) Академияның ғылыми-зерттеу қызметі мәселелерінде ведомствоаралық өзара іс-қимылды қамтамасыз ету;

6) ведомствоаралық ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің бірыңғай тәсілдерін, әдіснамасын әзірлеу;

7) өзекті ғылыми-зерттеу жұмыстарының деректер банкін қалыптастыру, ведомствоаралық ғылыми зерттеулердің есебін жүргізу;

8) құқық қорғау қызметі саласындағы құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу, олардың мониторингі;

9) тікелей міндеттерден туындайтын өзге де функцияларды жүзеге асыру.

6. Міндет:

құқық қорғау қызметі саласындағы ғылыми зерттеулерді жүргізу (құқық қорғау жүйесі; қылмыстық процесс; қоғамдық мүдделерді қорғау; қылмыстық саясат және криминология саласындағы).

Функциялар:

1) авторлық ұжымдарды қалыптастыру және ведомствоаралық ғылыми зерттеулердің жұмыс жоспарларын әзірлеу;

2) құқық қорғау қызметі саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарды орындау;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіпте құқық қолдану практикасы мен білім беру процесіндегі ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін апробациядан өткізу;

4) экспресс-талдамаларды жүргізу және ғылыми-құқықтық әзірлемелерді дайындау арқылы құқық қорғау органдарының қызметін ғылыми қамтамасыз етуге қатысу;

5) отандық және шетелдік жоғары оқу орындары, ғылыми ұйымдар мен мекемелер өткізетін өңірлік, республикалық және халықаралық конференцияларды, ведомстволық және ведомствоаралық жиналыстар, семинарлар, дөңгелек үстелдер мен оқыту бағдарламаларын ұйымдастыру және оларға қатысу;

6) ғылыми мақалаларды дайындау және жариялау, оның ішінде нөлдік емес импакт-факторы бар журналдарда;

7) Институт құзыреті аясындағы құқықтық актілердің жобасын әзірлеу, келісу экспертизасын және мемлекеттік тіркеуін ұйымдастыру;

8) тікелей міндеттерден туындайтын өзге де функцияларды жүзеге асыру.

7. Міндет:

Институттың құзыреті шеңберінде ақылы қызмет түрлерін жылжытуды жүзеге асыру, ұйымдастыру.

Функциялар:

1) қызметтердің, тауарлар мен жұмыстардың әлеуетті тапсырыс берушілерін іздеу;

2) ақылы қызмет түрлерін көрсету мәселелері бойынша Академияның құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасау;

3) ақылы қызмет түрлерін жүзеге асыру;

4) ақылы қызмет түрлерін көрсетуді жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу.

8. ВҒЗИ -дің құқықтары мен міндеттері:

1) ВҒЗИ-дің қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына және Бас Прокурор мен Академия ректорының ұйымдық-өкімдік актілеріне сәйкес:

Бас прокуратура басшылығының, Академия ректорының, Академияның құрылымдық бөлімшелері басшыларының қатысуымен өтетін кеңестерге, сондай-ақ Академия қызметіне қатысты мәселелер бойынша мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйымдарда ұйымдастырылатын және өткізілетін кеңестерге қатысуға;

Академияның құрылымдық бөлімшелерінен жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау үшін қажетті ақпаратты және материалдарды белгіленген тәртіппен сұратуға және алуға;

Академияның қызметіне қатысты мәселелер бойынша мемлекеттік органдардан, ұйымдар мен мекемелерден заңнамада белгіленген тәртіппен ақпарат пен материалдарды сұратуға және алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру, Академияның және басқа да прокуратура органдары мен мекемелерінің жұмысын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге;

Бас прокуратураның, басқа да құқық қорғау, мемлекеттік және сот органдарының ведомстволық басылымдарында белгіленген тәртіппен ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жариялауға;

белгіленген тәртіппен халықаралық және ғылыми-практикалық конференцияларға, семинарларға, дөңгелек үстелдерге және т.б. қатысуға;

Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры бекіткен тәртіпте ақылы қызмет көрсетуге байланысты өкілеттіктерді жүзеге асыруға;
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқылы.

2) ВҒЗИ-дің қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына және Бас Прокурор мен Академия ректорының ұйымдық-өкімдік актілеріне сәйкес:

берілген өкілеттіктер шегінде қызметті жүзеге асыруға;

ВҒЗИ-ға жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау кезінде заңнама талаптарын, Бас Прокурор мен Академия ректорының актілерін мүлтіксіз сақтауға;

құзыреті шегінде анықталған заң бұзушылықтарды жоюға және алдағы уақытта оларды болдырмау бойынша шаралар қабылдауға;

мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны сақтауға;

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға міндетті.

9. ВҒЗИ орталықтарының құзыретін пәндік-аймақтық қағида бойынша бөлу лауазымдық (қызметтік) міндеттермен реттелген.

3. ВҒЗИ-дің қызметін ұйымдастыру

10. ВҒЗИ оның негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін заңнамалық актілерге, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, Бас Прокурордың және Академия ректорының бұйрықтарына, өкімдеріне, нұсқауларына сәйкес қажетті өкілеттіктерге ие.

11. ВҒЗИ-ді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Бас Прокурор лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын проректор-директор басқарады.

12. Проректор-директор ВҒЗИ қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және ВҒЗИ-ге жүктелген міндеттердің орындалуына және өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады. Проректор-ВҒЗИ директоры болмаған кезеңде оның міндеттерін Академия ректорының бұйрығымен бекітілген Академияның басшы лауазымды тұлғалары арасында міндеттерді бөлуге сәйкес анықталатын тұлға орындайды.

13. Проректор-директор Академия ректорына ВҒЗИ құрылымы мен штаттық кестесі бойынша ұсыныстар береді.

14. Осы мақсатта проректор-директор:

1) өз орынбасарының және ВҒЗИ орталық бастықтарының өкілеттіктерін анықтайды;

2) ВҒЗИ жұмысын ұйымдастырады және үйлестіреді, ВҒЗИ Бас прокуратурамен, оның ведомстволары мен мекемелерімен, Академияның құрылымдық бөлімшелерімен, облыстық прокуратуралармен және оларға теңестірілген орталық мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді;

3) ВҒЗИ құзыретіне жататын мәселелер бойынша Бас Прокурор мен Академия ректоры бұйрықтарының, нұсқауларының, өкімдерінің, тапсырмаларының, Бас прокуратураның, Академияның алқалы органдары шешімдерінің, Бас Прокурор мен ректор жанындағы аппараттық және жедел кеңестер шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады және бақылауды қамтамасыз етеді;

4) ВҒЗИ жұмысы мәселелері бойынша жедел жиналыстар өткізеді, ВҒЗИ қызметкерлері арасында келіп түскен материалдар мен өтініштерді бөледі, оларға функционалдық міндеттеріне сәйкес тапсырмалар береді;

5) ВҒЗИ қызметкерлерін аттестаттау үшін материалдар дайындауды ұйымдастырады;

6) ВҒЗИ-де кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, бағынысты қызметкерлер мен жұмыскерлерге тиісті еңбек жағдайларын қамтамасыз етеді;

7) ВҒЗИ қызметкерлеріне сыныптық шеңін, сыныптық біліктілігін беру, көтермелеу немесе оларға қатысты тәртіптік шаралар қолдану туралы ректорға ұсыныстар енгізеді;

8) ВҒЗИ қызметкерлерінің атқарушылық, қызметтік және еңбек тәртібін сақтауын қамтамасыз етеді және оларға дербес жауапты болады;

9) заңдарға, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне, Бас Прокурордың және Академия ректорының бұйрықтарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

15. ВҒЗИ директорының орынбасары:

1) өз өкілеттігі шегінде ВҒЗИ-дің, оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді;

2) оған жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) проректор-директор болмаған кезде ВҒЗИ қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады;

4) проректор-директорға кадрларды іріктеу, ВҒЗИ қызметкерлері арасында міндеттерді бөлу, сыныптық шен беру, көтермелеу, тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар енгізеді;

5) ВҒЗИ қызметкерлерін аттестаттау үшін материалдар дайындауды қамтамасыз етеді;

6) жетекшілік ететін бағытына қатысты мәселелер бойынша жедел кеңестер өткізеді, ВҒЗИ қызметкерлері арасында келіп түскен материалдар мен өтініштерді бөледі, оларға функционалдық міндеттеріне сәйкес тапсырмалар береді;

7) ВҒЗИ-дің құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын жоспарлайды;

8) бағынысты қызметкерлер мен қызметкерлердің белгіленген мерзімде Президент Әкімшілігінің, Қауіпсіздік кеңесінің бақылауындағы тапсырмаларын, Бас прокуратура мен Академияның жоспарлы іс-шараларын, Бас Прокурордың, Академия ректорының, проректордың-директордың бұйрықтарын, нұсқауларын, өкімдерін, тапсырмалары мен бекітулерін, сондай-ақ, жұмыс бағдарламалары мен күнтізбелік жоспарларды, Бас прокуратураның, Академияның алқа органдарының шешімдерін, Бас Прокурор мен Академия ректоры жанындағы аппараттық және жедел кеңестердің, өзге мемлекеттік органдарға ақпараттардың уақтылы жолдануын ВҒЗИ құзыретіне жататын мәселелер бойынша орындалуын қамтамасыз етеді және бақылайды;

9) құзыреті шегінде Институт директорының атына қызметтік құжаттамаға қол қояды;

10) заңдарға, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне, Бас Прокурордың және Академия ректорының бұйрықтарына сәйкес, сондай-ақ оған проректор-ВҒЗИ директоры жүктеген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

16. ВҒЗИ атынан Академияның басқа құрылымдық бөлімшелеріне жіберілетін құжаттарға ВҒЗИ құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Академия проректоры-институт директоры, ал болмаған жағдайда – оны алмастыратын тұлға қол қояды.

17. ВҒЗИ Академияның басқа құрылымдық бөлімшелері мен лауазымды тұлғаларынан ұйымдастырушылық және функционалдық жағынан тәуелсіз, тікелей Академия ректорына бағынады.

18. ВҒЗИ-да жалпы іс жүргізу Прокуратура органдары, ведомстволары мен мекемелерінде құжаттандыру және құжаттарды басқару ережелеріне және құпиялық режимді қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдық-өкімдік актілерге сәйкес жүзеге асырылады.