Қылмыстық қудалау және жедел-іздестіру қызметі кафедрасы

МАКСИМГЕРЕЕВ БАГЛАН АЛКЕНОВИЧ

Кафедра меңгерушісі

Сыныптық шені: аға әділет кеңесшісі

Білімі: Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

Жұмыс тәжрибиесі: педагогикалық 4 жыл

Жүргізілетін пәндері (модулдер): «Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді және жедел-іздестіру қызметі ұйымдастыру», «Қылмыстық топдардың түрлерың анықтау және тергеу әдістері»

Аталған саладағы жұмыс тәжірибесі: 26 жыл

 

ҚАЙНАЗАРОВА ДАРИҒА БОЛАТҚЫЗЫ

Доцент

Ғылыми дәрежесі, атағы: заң ғылымдарының кандидаты

Ғылыми-педагогикалық қызмет тәжірибесі: 14 жыл 8 ай

Жұмыс өтілі: 29 жыл 6 ай

Оқытылатын пәндер:

– Халықаралық ынтымақтастық;

– Халықаралық ақпарат алмасу құралдарының мүмкіндіктерін пайдалану (Карин, Эгмонт, Арин және т. б.);

– Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті заңдастыру (жылыстату);

– Тану үшін ұсыну тәртібі;

– Айғақтарды оқиға орнында тексеру және нақтылау тәртібі, тергеу эксперименті;

– Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг;

– Мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу;

– Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау;

– Қаржылық бақылау шаралары.

Жетістіктер:

– 1-ші, 2-ші және 3-ші дәрежелі «ІІО-дағы мінсіз қызметі үшін» ҚР ІІМ медалімен марапатталған;

– Жас қазақстандық ғалымдарды қолдау үшін Қазақстан Республикасы Президентінің грантының иегері (2003 ж.);

– 2006 жылы 12.00.08 – қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқару құқығы мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғады. Кандидаттық диссертацияны қорғау орны: ҚазҰУ. Әл-Фараби Алматы қаласы. Кандидаттық диссертацияның тақырыбы: «Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтарына қатысты қылмыстардың Виктимологиялық аспектісі»;

– «Прокуратура үздігі» төсбелгісімен марапатталған.

Жарияланымдар:

– «Правовые аспекты преступлений, совершаемых в Республики Казахстан иностранными гражданами» // Заң және уақыт. – 2001. — № 6. –116-118 б.;

– «Классификация потерпевших от преступлений» // Халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары. «ХХI век: Проблемы формирования правового, демократического, светского и социального государства в Республике Казахстан». – Алматы, 2002. – 447-457 б.;

– «Правовое положение иностранных граждан в Республике Казахстан» // Фемида. – 2002. — № 9. – 44 – 49 б.;

– «Проблемы изучения правового положения жертв преступлений» // Байтұрсынова атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Заң факультетінің 10 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Жиынтығы «Проблемы реализации норм права». – Қостанай, 2002. – 155-157 б.;

– «Сущность и основные направления виктимологической профилактики» // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы: «Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе». – Алматы: Қазақстан Республикасы ІІМ Академиясының БҰҰДБ, 2003. – 2 бөлім. – 110-119 б.;

– «Индивидуальная профилактическая работа с потенциальными жертвами преступления» // Қазақстан экономикасы және құқығы. – 2003. — № 22. – 49-53 б.;

– «Проблемы общей профилактики жертв преступлений» // Университет хабаршысы. Д.А. Қонаева. – 2003. — № 4 (9). –107-110 б.;

– «Противодействие преступности мигрантов – один из основных факторов укрепления безопасности Казахстана» // Перспективы развития национального законодательства Республики Казахстан в свете Концепции правовой политики на 2010 – 2020 годы: Халықаралық. ғылыми.- тәжірибесі. Конференция материалдары. – Қарағанды: ҚР ІІМ Қарағанды академиясы. Б. Бейсенова, 2010. – 588 б., 171-173 б.;

– «Актуальные вопросы правового регулирования доследственной проверки» // 20 лет Независимости Республики Казахстан: достижения и перспективы развития: Халықаралық. ғылым.- тәжірибе. конференция материалдары.– Қарағанды: ҚР ІІМ Қарағанды академиясы. Б. Бейсенова, 2011. Т.1. – 303-308 б.;

– «Нурлы жол» — правовой путь в светлое будущее // Хабаршы-Қазақстан Республикасы ІІМ Қарағанды академиясының хабаршысы. Б. Бейсенова. – 2015. — № 3. – 36-38 б;

– «Гуманизация уголовного законодательства в свете послания Президента Республики Казахстан»;

– «Проблемы квалификации и применения норм, регламентирующих ответственность за пытки»;

– «Криминологическая характеристика преступности, совершаемых в отношении иностранных граждан» // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық публицистикалық журнал. – 2016. — № 3(38). –101-103 б;

– «Уголовно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Казахстан» // Қазақ ұлттық университеті. әл-Фараби. ҚазҰУ Хабаршысы. Заңды сериясы. – 2016. — № 3(79). –227-231 б.

– «Проблемы взаимодействия неправительственных организаций и правоохранительных, специальных государственных органов в период проведения антитеррористических операций» // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық публицистикалық журнал. – 2017. — № 3/2(47). – 93-97 б.;

– «Условия эффективного применения видеосвязи на досудебной стадии» // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық публицистикалық журналы. – 2017. — № 6 (50). –214 – 218 б.;

– «К вопросу о совершенствовании суда с участием присяжных заседателей». Мақала ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған «Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы» журналына жариялауға бағытталған.

– «The Legal Status of Consular and Diplomatic Services in the Provision of International Legal Assistance and Extradition» // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044). – Volume 20, Issue 1, November, 2017. «Правовое положение консульских и дипломатических служб при оказании международной правовой помощи и экстрадиции» // Құқықтық, этикалық және нормативтік мәселелер журналы (ISSN мөрі: 1544-0036; ISSN интернеті: 1544-0044). – Басылымдағы мақалалар: 1, том: 20, айы: қараша / Шығарылған жылы: 2017;

– Retrospective Review of Information Technologies in the Criminal Code of Kazakhstan // Journal of Advanced Research in Law and Economics Volume IX, Fall, 5(35): 1545 – 1550. DOI:10.14505/jarle.v9.5(35).05. Available from: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index. «Ретроспектива информационных технологий в уголовном процессе Казахстан» (МБЦ Scopus) (Печать ISSN: 2068-696X, Journal’s DOI: https://doi.org/10.14505/jarle);

– «Прокурорский надзор за соблюдением закона о митингах в информационном пространстве интернета»//Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции: сб. науч. тр. / Гос. учрежд. «Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь» ; редкол. : В. В. Марчук [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2020. – Басылым. 13. – 411 б. – 321 – 327 Б;

– «Использование неофициальных способов сбора и обмена информацией, в целях выявления и раскрытия преступлений»//З-12 Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення: матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17 черв. 2021 р.). Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 2021. 266 б. –52 – 58 б.

– «Национальная безопасность Казахстана на современном этапе: проверка временем»;

– «Условия совершения преступлений несовершеннолетними» // Заң әлемі. Заң ғылыми-практикалық журналы – 2021. – № 11-12 (235-236). – 63-68 б.;

– «Особенности международного сотрудничества по экономическим и коррупционным преступлениям» // Досудебное расследование в Казахстане и России: проблемы и перспективы: Халықаралық ғылыми конференция материалдары 2023 жылғы 26 мамыр. – Қостанай: Қазақстан Республикасы ІІМ Қостанай академиясы. Ш. Қабылбаева, 2023. – 76 б. – 28-31 б.

– «Тhe use of artificial intelligence in the commission of criminal offenses» (Использование искусственного интеллекта в совершении уголовных правонарушений) // Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 16 черв. 2023 р.). Дніпро : ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 2023. 181 б. – 33 – 35 б.

– «The use of psychological methods during interrogation

and the observance of the right to the inadmissibility of torture» (Использование психологических методов при допросе и соблюдение права на недопустимость пыток) // LEGAL CHALLENGES OF THE GLOBALISED WORLD: How should the law protect and realise rights?: Materials of the International Scientific and Practical Conference (Dnipro, London, October 11th , 2023). Dnipro, London : Dnipro Humanitarian University, University of Roehampton, University of Westminster, 2023. 55 p. – 17 – 19 б.

– «Роль инноваций в совершенствовании системы подготовки научных кадров органов внутренних дел»//Совершенствование системы подготовки научных кадров органов внутренних дел: сборник материалов круглого стола (27 октября 2023 г.). – Алматы: ҚР ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2023. – 120 б. – 56 – 58 б.

– «К вопросу выявления и расследования террористических и экстремистских преступлений в сети интернет» // «Құқық қорғау органдары академиясының хабаршысы» ғылыми журналы № 4 (30) 2023. – 74-82 б.

– «Роль международных организаций и соглашений в глобальной стратегии предотвращения легализации преступных доходов»//Барымбек Бейсенов атындағы ҚР ІІМ Қарағанды академиясының «ХАБАРШЫ — хабаршысы» журналы. 2023 жылғы № 4 (82) 31 желтоқсан. – 154-158 б.

– «Особенности проведения первоначальных следственных действий при совершении преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения в состоянии опьянения» // «ҚР ІІМ Алматы академиясының ғылыми еңбектері» журналы, Алматы, 2023ж.

Ғылыми қызығушылықтар саласы:

қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу заңнамасы, криминология.

Біліктілікті арттыру туралы, оның ішінде келесі бағыттар бойынша халықаралық деңгейдегі сертификаттар:

– Қазақстан Республикасындағы киберқауіпсіздік: сын-қатерлер мен шешімдер;

– Жеке өсудің әлеуметтік-психологиялық шарттары;

– Еуропалық Одақтың білім беру үдерісіндегі инновациялық әдістемелер;

– Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы алынған қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл;

– Ыстамбұл хаттамасына сәйкес азаптау мен қатыгездікті тиімді тергеу және құжаттау;

– Активтердің шетелге өтуіне және оларды шыққан елдерге қайтаруға қарсы іс-қимыл;

– Жаттықтырушыларға арналған Тренинг: жоғары деңгей;

– Оқытушылық дағдыларды дамыту;

– Ресми құқықтық құжаттардың криминалистикасы;

– Біліктілікті арттыру курстары (Грузия);

– Виртуалды активтерді пайдалана отырып, киберқылмыс туралы қылмыстық істерді тергеудің ерекшеліктері;

– Киберқылмысты тергеу бойынша жаттықтырушыларға арналған Тренинг;

– Криптовалюта мен дарктнетті тергеуге кіріспе;

– Экстремистік / террористік әрекетке байланысты қылмыстарды ашу және тергеу ерекшеліктері;

– Прокурорлардың киберқауіптер туралы хабардарлығын арттыру (sad) және террористердің технологияны қолдануы бойынша семинар (TUTW).

Құқық қорғау органдарының тергеу бөлімшелерінің басшыларына, прокуратура өкілдеріне арналған өңірлік семинарға қатысты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру бойынша республикалық семинар қатысушысы.

Ғылыми-зерттеу қызметі:

– Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-1-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (2020);

– Кісі өлтіруді тергеу бойынша нұсқаулық (2020);

– «Виктимологические аспекты преступности в отношении иностранных граждан в Республике Казахстан» тақырыбындағы оқу құралы жариялауға дайындалды;

– Бірлескен авторлықта Академия оқытушыларына «Расследование отдельных видов экономических преступлений» симуляциялық тренингін өткізу бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірледі (2020ж.);

– Бірлескен авторлықта «Расследование киберпреступлений: от теории к практике» (2023) әдістемелік ұсынымдар әзірледі;

– «Руководство для молодых преподавателей по подготовке методических материалов» академиясының оқытушылары үшін әдістемелік ұсынымдар әзірледі (2023);

— Бірлескен авторлықта «Навыки расследования преступлений по фактам хищений» (2024) симуляциялық тренингін өткізу бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірледі.

2024 жылдың қаңтар айынан бастап Украина, Днепропетровск гуманитарлық университетінің «Право и общество» заң ғылымдары бойынша мамандандырылған ғылыми журналының редакциялық алқасының құрамында.

Өзге де қызмет:

– «Расследование отдельных видов экономических преступлений» симуляциялық тренингі туралы бейнеролик дайындауға қатысу (2020ж.).

– магистрлік және докторлық диссертацияларды дайындауға ғылыми жетекшілік ету.

 

НАКИШЕВ НҰРЛАН СЕМБАЙҰЛЫ

Доцент

Сыныптық шені: аға әділет кеңесшісі

Білімі: Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

Жұмыс тәжрибиесі: педагогикалық – 1 жыл 5 ай

Жүргізілетін пәндері (модулдер): «Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ұйымдастыру», «Қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтау және тергеу әдістері»

Аталған саладағы жұмыс тәжірибесі: 22 жыл

Жетістіктер: Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бағалы сыйлықпен және басқада ведомстволық наградаларымен марапатталған

Басылымдар:

Мақала: «Шет мемлекеттердің қылмыстық заңнамасындағы азаптау нормалырына салыстырмалы құқықтық шолу»: «Әубакиров оқулары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, ІІМ Алматы Академиясы (2021ж.19.02.)

Мақала: « ҚР қылмыстық заңнамасына азаптау туралы халықаралық құқық нормаларын енгізу» Ө.С. Сейітовтің 100 жылдық мерейтойына арналған «ҚАЗІРГІ ЗАҢ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУЫ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ПРАКТИКА» VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, ҚР БП жанындағы құқық қорғау органдары Академиясы (2023ж.07.04.)

Ғылыми жұмыстары: Диссертация тақырыбы: «Азаптау: қылмыстық құқық және криминологиялық аспектілері»

 

СЮНТИЕВ РУСТАМ САПАРҰЛЫ

Доцент

Сынып дәрежесі: әділет кеңесшісі

Білімі: жоғары, 2005 жылы «Жаңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» бітірген, в 2010 жылы «Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті» бітірген

Ғылыми-педагогикалық тәжірибесі: 4 жыл

Оқытатын пәндері:

– Жедел-іздестіру қызметі (барлық курс);

– Бюджеттік қаражатты ұрлаумен байланысты қылмыстарды анықтау және тергеу;

– Мұнай және мұнай өнімдерінің заңсыз айналымына байланысты қылмыстарды анықтау және тергеу;

– Акцизделетін тауарларды акциздік таңбалармен және (немесе) есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалау тәртібі мен қағидаларын бұзу, акциздік таңбаларды және (немесе) есепке алу-бақылау таңбаларын қолдан жасау және пайдалану;

– Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру;

– Жалған шот-фактураларды жазып беру;

– Жасырын тергеу әрекеттері.

Жетістіктері:

– 2014 жылы «Үздік жедел қызметкер» ҚР ЭСЖКА пулына енгізілді.

– 2018 жылы қаржы мониторингі комитетінің төрағасы, «Мінсіз қызметі үшін» құрмет грамотасымен марапатталды.

– 2022 жылы Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, «Қызметтік міндеттерін үлгілі орындағаны, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуға еңбек сіңіргені, сондай-ақ прокурорлық қадағалауды күшейтуге үлес қосқаны үшін» құрмет грамотасымен марапатталған.

– ЕҚЫҰ-ның, ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдарының академиясы, АҚШ елшілігі және басқа да ұйымдар сертификаты бар.

– ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары Академиясының «оқытушылық дағдыларды дамыту» тақырыбында біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы сертификаты бар.

– «Тренерлерге арналған Тренинг: ілгері деңгей» тақырыбында біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы ID GROUP басқару және кәсіпкерлік академиясының сертификаты бар.

– «Харизма» оқыту және дамыту орталығының «жаттықтырушы-оқытушының шеберлігі» тақырыбында біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы сертификаты бар.

– «Педагог» тақырыбында біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы ҚР ҰҚК Академиясының сертификаты бар.

Ғылыми қызығушылық саласы: жедел-іздестіру қызметі; жасырын тергеу әрекеттері; экономика және қаржы саласындағы құқық бұзушылықтарды анықтау және тергеу.

Ғылыми-зерттеу қызметі:

– 2018 жылы Мұнай және мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы саласындағы құқық бұзушылықтарды анықтау бойынша әдістемелік ұсынымдар.

– 2018 жылы Алкоголь өнімінің заңсыз айналымы саласындағы құқық бұзушылықтарды анықтау бойынша әдістемелік ұсынымдар.

– 2021 жылы «Экономикалық қылмыстарды анықтау және тергеу» симуляциялық тренингі.

– 2023 жылы «Экономикалық қылмыстарды анықтауға бағытталған жедел-іздестіру іс-шараларын ұйымдастыру» тақырыбы бойынша бастапқы кәсіби дайындық тыңдаушыларына арналған әдістемелік ұсыныстар.

 

ТАУБАЕВА ГУЛЬФАРИДА АМАНДЫКҚЫЗЫ

Доцент

Сыныптық шені: аға әділет кеңесшісі

Білімі: ҚР ІІМ Қарағанды жоғары мектебі

Жұмыс тәжрибиесі: педагогикалық – 2 жыл 5 ай

Жүргізілетін пәндері (модулдер):

«Парақорлықты анықтау және тергеу әдістемесі», «Лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалануды тергеу ерекшеліктері», «Биліктің немесе лауазымдық өкілеттіктердің асып кетуін тергеу ерекшеліктері», «Сотқа дейінгі тергеуді жоспарлау», «Тінту және алу өндірісі», «Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтату жөніндегі қызмет», «ҚР ҚІЖК 200-бабы тәртібінде заң бұзушылықтарды жою туралы ұсыныстар енгізу

Құқық қорғау органдарындағы жұмыс тәжірибесі: 28,7 жыл

Жетістіктер:

– ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі «Мінсіз қызметі үшін»медалімен марапатталған;

– «Қазақстан қаржысы полициясына15 жыл» мерейтойлық төсбелгісімен;

– 06.04.2016 жылы 5 жалақы мөлшерінде біржолғы ақшалай сыйақымен және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің үздік тергеушісі» сертификатымен марапатталды;

– тергеу жұмысында жоғары нәтижелерге қол жеткізгені үшін Салық полициясы, қаржы полициясы, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшыларының бұйрықтарымен бірнеше рет көтермеленді (алғыс, грамота, құрмет грамотасы, ақшалай сыйақы);

– қаржы полициясы Академиясының, АҚШ ФБР, ҚР БП жанындағы Құқық қорғау органдары Академиясының, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, АҚШ елшілігінің сертификаттары бар.

Ғылыми мүдделер саласы: қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасы.

 

ӘБІЛТАЙ ШАЛҚАР МҰРАТҰЛЫ

Аға оқытушы

Сыныптық шені: әділет кеңесшісі

Білімі: Казақ мемлекеттік заң университеті

Жұмыс тәжрибиесі: педагогикалық – 2 жыл

Жүргізілетін пәндері (модулдер): «Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ұйымдастыру», «Экономикалық тергеу қызметіне тергеу жүргізілетін қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтау және тергеу әдістемесі»

Аталған саладағы жұмыс тәжірибесі: 23 жыл

Ғылыми еңбектері: Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының граматасымен және басқада ведомстволық наградаларымен марапатталған

 

ГАБДЫКАПАРОВ АСЫЛЖАН РЫСҚАЛИҰЛЫ

Аға оқытушы

Сыныптық шені: аға әділет кеңесшісі

Білімі: жоғары, 2002 жылы Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық университетінің Басқару және құқық институтын бітірген

Ғылыми-педагогикалық тәжірибесі: 2 ай

Оқытатын пәндері:

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді және жедел-іздестіру қызметі ұйымдастыру

Аталған саладағы жұмыс тәжірибесі: 22 жыл

Жетістіктер:

– Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының ведомстволық наградаларымен марапатталған.

– Атырау облысының мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау аймақтық Орталығының «Бюджеттік программалау және бюджеттік саясат» тақырыбында семинарға қатысу туралы сертификаты бар (2007ж.).

– С.Есқараев атындағы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы прокуратура органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру, заңдылық және құқық тәртібі проблемаларын зерттеу Институтының «Қылмыстық қудалау органдарының жедел-іздестіру қызметі заңдылығын қамтамасыз ету бойынша сұрақтары» тақырыбында біліктілікті арттыру курсын өткені туралы куәлігі бар (2007ж.).

– С.Есқараев атындағы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы прокуратура органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру, заңдылық және құқық тәртібі проблемаларын зерттеу Институтының «Құқықтық саясаттың тұжырымдамасы және әлеуметтік-экономикалық саладағы прокурорлық қадағалауды күшейтудің мақсаты» тақырыбында біліктілікті арттыру курсын өткені туралы куәлігі бар (2010ж.).

– БҰҰ-ның Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді анықтау, тоқтам салу, тәркілеу және қайтару мақсатында халықаралық ынтымақтастық» тақырыбында семинарға қатысу туралы сертификаты бар (2015ж.).

– Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының және БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі Жоғарғы Комиссары Басқармасының «БҰҰ-ның адам құқықтары жөніндегі келісім органдарына жеке хабарламалар: шешімдерді қарау және орындау тәртібі туралы» тақырыбында семинарға қатысу туралы сертификаты бар (2015ж.).

– Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының «Құқық қорғау органдарының қызметіндегі заманауи тәсілдер» тақырыбында біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы сертификаты бар (2016ж.).

– Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының «Қазіргі ұйымдағы көшбасшы» тақырыбы бойынша тренингке қатысу туралы сертификаты бар (2017ж.).

– «Терроризммен және ұйымдасқан қылмыспен күрес» тақырыбындағы халықаралық коллоквиумға қатысқаны туралы Түркия Әділет академиясының сертификаты бар (2019ж.).

 

КАЖИКЕЕВ ЖАНДОС АЙБЕКОВИЧ

Аға оқытушы

Сынып дәрежесі: кіші әділет кеңесшісі

Білімі: жоғары, 2013 жылы «М.Нарикбаев» атындағы Қазақ гуманитарлық заң университеті бітірген.

Ғылыми-педагогикалық тәжірибесі: 2 ай

Оқытатын пәндері:

– «Күдіктінің іс-әрекетін саралау ерекшеліктері»;

– «Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтату арқылы аяқтау. Негіздері мен түрлері»;

– «Қызметтік жалғандықты тергеу ерекшеліктері»;

– «Қызметтегі әрекетсіздік пен немқұрайлылықты тергеу ерекшеліктері»;

– «Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті алаяқтық, иемдену немесе жымқыру фактілері бойынша тергеу ерекшеліктері»;

– «Қылмыстарға арандатушылықты, дәлелдемелерді және жедел-іздестіру, қарсы барлау материалдарын бұрмалауды, қылмыстық құқық бұзушылықты жасыруды, көрінеу әділетсіз шешім шығаруды тергеп-тексерудің ерекшеліктері».

Жетістіктері:

– 2022 жылы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бұйрығымен қоғамдық наразылық тудырған қылмыстық істі тергеуде өз міндеттерін адал атқарғаны және жоғары нәтижелерге қол жеткізгені үшін кезекті «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет майоры» атағы мерзімінен бұрын берілді;

– 2022 жылы Агенттіктің қызметін жақсартуға, сондай-ақ елдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған үздік эссе байқауына белсенді қатысқаны үшін Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының «алғысымен» марапатталды;

– Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет органдарында қызметті ұйымдастыру мен басқарудың заманауи тәсілдері» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсынан өткендігі туралы сертификаты бар.

Ғылыми қызығушылық саласы: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды тергеу ерекшеліктері.

 

РЫСКЕЛДИЕВ ЕРКЕБҰЛАН ҚАДЫРБЕКҰЛЫ

Аға оқытушы

Сыныптық шені: аға әділет кеңесшісі

Білімі: М.Х.Дулати атындағы Тараз МУ (2002),

Орал мемлекеттік заң университеті (РФ, 2016)

Квалификациясы: «құқықтану»,

«заң магистрі»

Еңбек өтілі: прокуратура органдарында 20 жылдан астам, педагогикалық – 10 ай

Оқытатын пәндер:

– Дәлелдемелерді жинау және бағалауға процессуалдық талаптар;

– Сот сараптамасын және криминалистикалық зерттеулер тағайындау және жүргізу шарттары. Зерттеу объектілерінің үлгілерін алу;

– Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы есеп жасау;

– Қылмыстық кодекстің 216 (жалған шот-фактуралар беру), 234 (экономикалық контрабанда), 236-баптарымен (кедендік баждарды, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеуден жалтару) көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеп-тексеру әдістері.

Жетістіктер:

– 2011ж. – Жамбыл облысы прокуратурасының үздік мемлекеттік айыптаушысы,

– 2016-2017ж.ж. «30 үлгілі мемлекетік айыптаушы» пул-байқауының жеңімпазы,

– «SCAT» әуекомпаниясының ұшағы Алматы қ. маңында апатқа ұшырауы (21 адам қайтыс болды) туралы іс бойынша қадағалау ұйымдастырғаны үшін мемлекеттік наградамен – «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалімен наградталды,

– көлік прокуратурасы органдарында қызмет атқарған уақытында (2013-2020 ж.ж.) кейбір техникалық, құрылыс және кеден регламенттерін қолдануды игерді,

– жеке бастама бойынша web-ERDR дерекқорының форматтық-логикалық басқаруына (ФЛБ) өзгерістер енгізілді.

Ғылыми мүдделер саласы: қылмыстық және қылмыстық-процестік заңнамасы; экономикалық және кеден құқығы.