Институт туралы ереже

Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасының жанындағы
Құқық қорғау органдары
академиясы ректорының
2021 жылғы «29» қазандағы
№80 бұйрығына №2 қосымша

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының Кәсіби оқыту институты туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының Кәсіби оқыту институты (бұдан әрі – Институт) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының (бұдан әрі-Академия) дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

2. Институт өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Құқық қорғау қызметі туралы», «Прокуратура туралы», «Білім туралы», «Ғылым туралы» Заңдарын, Институт қызметіне қатысты Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілерін, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының (бұдан әрі-Бас Прокурор), оның орынбасарларының, Академия ректорының ұйымдық – өкімдік актілерін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

3. Институттың құрылымы мен штат санын Академия ректорының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Бас Прокуроры бекітеді.

4. Институт:

1) Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс басқармасы;

2) Прокурорлық қадағалау кафедрасы:

2.1) Қылмыстық қудалау заңдылығын қадағалау жөніндегі секция;

2.2) Қоғамдық мүдделерді қорғау саласын қадағалау жөніндегі секция;

2.3) Үкімдердің және олардың орындалу заңдылығын қадағалау жөніндегі секция;

3) Қылмыстық қудалау және жедел – іздестіру қызметі кафедрасы:

3.1) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет секциясы;

3.2) Экономикалық тергеу қызметі секциясы;

4) Қызметтік даярлау кафедрасы;

5) Жаһандық қауіп-қатерлерге қарсы іс-қимыл бойынша арнайы даярлау кафедраларынан тұрады.

2. Институттың негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

5. Міндет:

Құқық қорғау қызметіне алғаш рет кіретін адамдар үшін бастапқы кәсіптік даярлықтың оқу бағдарламаларын іске асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ олармен жұмысты ұйымдастыру.

Функциялар:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен алғашқы кәсіби даярлық курстарының тыңдаушыларының негізгі: жалпы салалық, ақпараттық, коммуникативтік, жазбаша құзыреттері бойынша оқу бағдарламаларын қалыптастыру, прокуратура органдарының, Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің және Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қажеттіліктерін ескере отырып жүзеге асырылады;

2) Академия тыңдаушыларын қабылдау, ауыстыру, қайта қабылдау және оқудан шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен оқу процесін ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Бас Прокурор мен Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүргізу;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен тыңдаушылардың үлгеріміне ағымдағы, аралық және қорытынды бақылауды ұйымдастыру және жүргізу;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен Академия тыңдаушыларының кәсіптік практикадан өтуін ұйымдастыру;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен тыңдаушылардың оқу кезеңінде жатақханада тұруы үшін жағдай жасау;

8) құқық қорғау қызметіне алғаш рет кіретін адамдарды бастапқы кәсіптік даярлау курстарының тиімділігіне талдау жүргізу;

9) Академия білім алушыларының ішкі тәртіп қағидаларында белгіленген талаптардың орындалуын ұйымдастыру, сондай-ақ олардың сақталуын бақылау;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен тыңдаушылар арасында тәрбие жұмысын ұйымдастыру;

11) бастапқы кәсіптік даярлаудың шетелдік, ұлттық оң тәжірибесін, инновациялық нысандары мен әдістерін іздеу, зерделеу және Институттың практикалық қызметіне енгізу;

12) Институт қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу.

13) жұмыс топтарына, ведомствоаралық кеңестерге қатысу, НҚА жобаларын қарау және құқықтық мониторинг жүргізу, заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

14) Институт қызметін ұйымдастыруға қатысты, оның ішінде білім беру процесін жетілдіру мәселелері бойынша құқықтық актілерді әзірлеу, бекіту және өзектендіру;

15) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

6. Міндет:

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, оның ішінде құқық қорғау органдары басшылығының Президенттік резервінде тұрған қызметкерлердің біліктілігін арттыру кәсіби даярлау және қайта даярлаудың оқу жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыруды қамтамасыз ету.

Функциялар:

1) Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасай отырып, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттырудағы кәсіби даярлау және қайта даярлаудағы сандық-сапалық қажеттілікті зерделеу және айқындау;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Бас Прокурор мен Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен құқық қорғау органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру кәсіби даярлау және қайта даярлау курстарының оқу жоспарлары мен бағдарламаларын қалыптастыру;

3) оқытушылар құрамын іріктеу және лекторлар пулын қалыптастыру;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Бас Прокурор мен Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен оқу процесін ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Бас Прокурор мен Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүргізу;

6) Академия білім алушыларының ішкі тәртіп қағидаларында белгіленген талаптардың орындалуын ұйымдастыру, сондай-ақ олардың сақталуын бақылау;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Бас Прокурор мен Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен тыңдаушылардың білімін бақылауды жүзеге асыру;

8) құқық қорғау органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және кәсіби қайта даярлау оқу курстарының тиімділігіне талдау жүргізу;

9) құқық қорғау органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың және кәсіби қайта даярлаудың шетелдік, ұлттық оң тәжірибесін, инновациялық нысандары мен әдістерін іздеу, зерделеу және Институттың практикалық қызметіне енгізу;

10) Академия жасасқан келісімдер, меморандумдар шеңберінде оқу орындарымен өзара іс-қимыл жасау;

11) Институттың қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

12) қашықтан оқыту нысанын қолдану, кеңейту және жетілдіру;

13) Институттың профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру бойынша шаралар қабылдау;

14) жұмыс топтарына, ведомствоаралық кеңестерге қатысу, НҚА жобаларын қарау және құқықтық мониторинг жүргізу, заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

15) Институт қызметін ұйымдастыруға қатысты, оның ішінде білім беру процесін жетілдіру мәселелері бойынша құқықтық актілерді әзірлеу, бекіту және өзектендіру;

16) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

7. Міндет:

ТМД елдеріне қатысушы мемлекеттердің салықтық (қаржылық) тергеу органдары, прокуратура органдары прокурорлық-тергеу қызметкерлерінің біліктілігін арттыру мен қайта даярлауды және өзге де халықаралық білім беру іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу.

Функциялар:

1) ТМД елдеріне қатысушы мемлекеттердің салықтық (қаржылық) тергеу органдары, прокуратура органдары прокурорлық-тергеу қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстары және өзге де халықаралық білім беру іс-шаралары үшін оқу және арнайы білім беру бағдарламаларын әзірлеу;

2) Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдарымен және өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл жасай отырып, Қазақстан Республикасының және ТМД елдеріне қатысушы мемлекеттердің салықтық (қаржылық) тергеу органдары, прокуратура органдары прокурорлық-тергеу қызметкерлерінің біліктілігін арттыру қажеттілігін зерделеу және айқындау;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Бас Прокурор мен Академия ректорының құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүргізу;

4) жаһандық қатерлерге қарсы іс-қимыл саласындағы бағыттар бойынша лекторлар пулын қалыптастыру;

5) ТМД елдеріне қатысушы мемлекеттердің салықтық (қаржылық) тергеу органдары, прокуратура органдары прокурорлық-тергеу қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау жөніндегі базалық ұйым ретінде білім беру қызметін қамтамасыз ету;

6) оқыту іс-шараларын (семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, тренингтер және т.б.) өткізу мәселелері бойынша мемлекеттік және өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

7) жаһандық қатерлерге қарсы іс-қимыл саласындағы оқыту мәселелері бойынша конференцияларға, дөңгелек үстелдерге, семинарларға, вебинарларға, тренингтерге, жұмыс топтарына және басқа да іс-шараларға қатысу;

8) оң ұлттық және шетелдік тәжірибені, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін оқытудың инновациялық нысандары мен әдістерін іздестіру, зерделеу және Академияның практикалық қызметіне енгізу;

9) жұмыс топтарына, ведомствоаралық кеңестерге қатысу, НҚА жобаларын қарау және құқықтық мониторинг жүргізу, заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

10) Институт қызметін ұйымдастыруға қатысты, оның ішінде білім беру процесін жетілдіру мәселелері бойынша құқықтық актілерді әзірлеу, бекіту және өзектендіру;

11) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

8. Міндет:

Институттың құзыреті шеңберінде ақылы қызмет түрлерін жылжытуды жүзеге асыру, ұйымдастыру.

Функциялар:

1) қызметтердің, тауарлар мен жұмыстардың әлеуетті тапсырыс берушілерін іздеу;

2) ақылы қызмет түрлерін көрсету мәселелері бойынша Академияның құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасау;

3) ақылы қызмет түрлерін жүзеге асыру;

4) ақылы қызмет түрлерін көрсетуді жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу.

9. Институт қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері:

1) Институт қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына және Бас Прокурордың және Академия ректорының ұйымдық-өкімдік актілеріне сәйкес:

Бас прокуратура басшылығының, Академия ректорының, Академияның құрылымдық бөлімшелері басшыларының, сондай-ақ Академия қызметіне қатысты мәселелер бойынша мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйымдарда ұйымдастырылатын және өткізілетін кеңестерге қатысуға;

белгіленген тәртіппен Академияның құрылымдық бөлімшелерінен Институтқа жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау үшін қажетті ақпараттар мен материалдарды сұратуға және алуға;

Академия қызметіне қатысты мәселелер бойынша мемлекеттік органдардан, ұйымдар мен мекемелерден заңнамада белгіленген тәртіппен ақпараттар мен материалдарды сұратуға және алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіруге, Академия мен прокуратураның басқа да органдары мен мекемелерінің жұмысын ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізуге;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қызметкерлерді кәсіптік қайта даярлауға, біліктілігін арттыруға және тағылымдамаға;

ғылыми-практикалық және өзге де білім беру іс-шараларына, оның ішінде халықаралық конференцияларға, семинарларға және дөңгелек үстелдерге қатысуға;

ғылыми мақалаларды белгіленген тәртіппен жариялауға;

Академияның Ведомствоаралық ғылыми-зерттеу институтымен, кафедраларымен, ғылыми-зерттеу мәселелері бойынша белгіленген тәртіпте келісім орнатуға;

заңнамада көзделген басқа да құзыреттерді орындауға құқылы.

2) Институт қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына және Бас Прокурордың және Академия ректорының ұйымдастыру-өкімдік актілеріне сәйкес:

берілген өкілеттіктер шегінде қызметті жүзеге асыруға;

Институтқа жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау кезінде заңнама талаптарын, Бас Прокурор мен Академия ректорының актілерін мүлтіксіз сақтауға;

Бас Прокурордың, Академия ректорының Академия мен оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін құқықтық актілерімен, институттың міндеттері мен функцияларына қатысты Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілерімен танысуға;

Институттың міндеттері мен функцияларына сәйкес құқықтық актілердің және ұйымдық-өкімдік құжаттардың жобаларын әзірлеуге;
заңнамада белгіленген тәртіппен және мерзімде жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарауға;

мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны сақтауға;

Нормативтік құқықтық актілерде, Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға міндетті.

3. Институттың қызметін ұйымдастыру:

10. Институт заң актілеріне, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, Бас Прокурордың және Академия ректорының бұйрықтарына, өкімдеріне, нұсқауларына сәйкес оның негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

11. Институтты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Академия ректоры қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын директор басқарады.

12. Институт директорының орынбасары болады.

13. Институт директоры Институт қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Институтқа жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыруы үшін дербес жауапты болады.

14. Институт директоры Академия ректорына Академияның жетекшілік ететін проректорымен келісілген Институттың құрылымы мен штат кестесі бойынша ұсыныстарды ұсынады.

15. Осы мақсатта Институт директоры:

1) Академияның жетекшілік ететін проректорының келісімі бойынша өзінің орынбасары мен Институттың құрылымдық бөлімшелері басшыларының өкілеттіктерін белгілейді;

2) Институттың жұмысын ұйымдастырады және үйлестіреді, Институттың Бас прокуратурамен, оның ведомстволары мен мекемелерімен, Академияның құрылымдық бөлімшелерімен, облыстық прокуратуралармен және оларға теңестірілген орталық мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді;

3) Бас Прокурордың, Академия ректорының, Академияның жетекшілік ететін проректорының бұйрықтарының, нұсқауларының, өкімдерінің, тапсырмаларының, Бас прокуратураның, Академияның алқалық органдары шешімдерінің, Бас Прокурор мен ректор жанындағы аппараттық және жедел кеңестердің Институттың құзыретіне жататын мәселелер бойынша орындалуын бақылауды ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

4) Институт жұмысы мәселелері бойынша жедел кеңестер өткізеді, келіп түскен материалдар мен өтініштерді Институт қызметкерлері арасында бөледі, оларға функционалдық міндеттеріне сәйкес тапсырмалар береді;

5) Институт қызметкерлерін аттестаттау үшін материалдар дайындауды ұйымдастырады;

6) Академияның жетекшілік ететін проректорының келісімі бойынша Институтта кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, бағынысты қызметкерлер мен қызметкерлерге тиісті еңбек жағдайларын қамтамасыз етеді;

7) Академияның жетекшілік ететін проректорының келісімі бойынша ректорға кадрларды іріктеу, қызметкерлер мен жұмысшылар арасында міндеттерді бөлу, сыныптық шен, сыныптық біліктілік беру, көтермелеу немесе Институт қызметкерлеріне тәртіптік шаралар қолдану туралы ұсыныстар енгізеді;

8) Институт қызметкерлерінің, жұмысшыларының атқарушылық, қызметтік және еңбек тәртібін сақтауын қамтамасыз етеді және оларға дербес жауапты болады;

9) тыңдаушылардың өтініштерін қарауды және оларды жеке қабылдауды ұйымдастырады;

10) ректордың, Академияның жетекшілік ететін проректорының тапсырмасы бойынша басқа да міндеттер мен олардың дербес тапсырмаларын орындайды;

11) заңдарға, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне, Бас Прокурордың және Академия ректорының бұйрықтарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

16. Институт директорының орынбасары:

1) өз өкілеттіктері шегінде Институттың, оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді;

2) Институт директоры болмаған кезеңде оның міндеттерін атқарады, Институт қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және өзіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз функцияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады;

3) Институт директорына кадрларды іріктеу, қызметкерлер мен қызметкерлер арасында міндеттерді бөлу, жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша сыныптық шен, сыныптық біліктілік беру, көтермелеу, тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар енгізеді;

4) Институт қызметкерлерін аттестаттау үшін материалдар дайындауды қамтамасыз етеді;

5) оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырады және үйлестіреді;

6) Академия базалық ұйым ретінде СТОБҮК және БПҮК қызметін ұйымдастырады және үйлестіреді;

7) білім беру процесіне шетелдік және ұлттық оң тәжірибені, оқытудың озық нысандары мен әдістерін іздеу және енгізу, сондай-ақ инновациялық педагогикалық тәжірибені тарату жөніндегі жұмысты ұйымдастырады және үйлестіреді;

8) Академия ішінде түсіндіру және имидждік жұмысты, оның ішінде Институт қызметінің оң нәтижелері туралы бұқаралық ақпарат құралдарында тұрақты жариялау арқылы ұйымдастырады;

9) корпоративтік мәдениетті нығайтуға, неғұрлым белсенді қызметкерлерді ынталандыруға бағытталған мәдени-бұқаралық, спорттық және өзге де іс-шараларды ұйымдастырады;

10) жетекшілік ететін бағыт мәселелері бойынша жедел кеңестер өткізеді, келіп түскен материалдар мен өтініштерді Институт қызметкерлері арасында бөледі, оларға функционалдық міндеттеріне сәйкес тапсырмалар береді;

11) бағынысты қызметкерлер мен жұмысшылардың Бас Прокурордың, Академия ректорының, Академия проректорының бұйрықтарын, нұсқауларын, өкімдерін, тапсырмаларын, Бас прокуратураның, Академияның алқалық органдарының шешімдерін, Бас Прокурор мен ректор жанындағы Институттың құзыретіне жататын мәселелер бойынша аппараттық және жедел кеңестерді орындауын қамтамасыз етеді және бақылайды;

12) Институттың іс жүргізу жұмысын ұйымдастырады;

13) өз құзыреті шегінде қызметтік құжаттамаға бұрыштама қояды;

14) құзыреті шегінде Институт директорының атына қызметтік құжаттамаға қол қояды;

15) Институт директоры жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

17. Институт қызметкерлері өздеріне жүктелген функционалдық міндеттерді бөлудің пәндік принципіне сәйкес, сондай-ақ Академия Институты басшылығының өзге де тапсырмаларын орындайды.

18. Институттың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Институттың атынан Академияның басқа құрылымдық бөлімшелеріне жіберілетін құжаттарға Институт директоры, ал Институт директоры болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

19. Институт Академияның басқа құрылымдық бөлімшелері мен лауазымды тұлғаларына қарамастан, тікелей Академия ректорына, Академияның проректорына, ұйымдастырушылық және функционалды түрде бағынады.

20. Институтта жалпы іс жүргізу прокуратура органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде құжаттау және құжаттаманы басқару ережелеріне және құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастырушылық-өкімдік актілерге сәйкес жүзеге асырылады.