Оқу-әдістемелік кеңесі туралы ереже

Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасының жанындағы
Құқық қорғау органдары
академиясы ректорының
2018 жылғы «6» қарашадағы
№ 82 бұйрығына
№ 1 қосымша

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының Оқу-әдістемелік кеңесі туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының Оқу-әдістемелік кеңесі туралы осы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының Оқу-әдістемелік кеңесі (бұдан әрі – ОӘК) қызметінің құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін анықтайды.

2. ОӘК алқалы кеңес органы болып табылады, өз қызметін Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңнамасына, білім беру және ғылым саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының нормативтік құқықтық актілеріне, Академия Жарғысына, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. ОӘК қызметі жариялылыққа, оның құзыретіне кіретін мәселелерді ұжымдық талқылауға негізделеді.

2. ОӘК мақсаттары мен міндеттері

4. ОӘК мақсаттары:

1) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру, прокуратура органдарына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке және экономикалық тергеу қызметіне кіретін адамдар үшін алғашқы кәсіптік даярлық, құқық қорғау органдары қызметкерлерін қайта даярлау, біліктілігін арттыру жүйесін айқындау;

2) оқу жоспарларын, оқу бағдарламаларын, білім беру бағдарламаларын, оқу-әдістемелік материалдарды жетілдіру;

3) оқу үрдісін басқару және ғылыми зерттеулерді автоматтандыру жүйелерін дамыту;

4) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының (бұдан әрі – Академия) ғылыми-педагогикалық қызметінің тиімділігін арттыру және жетілдіру.

5. ОӘК міндеттері:

1) Академияның оқу-әдістемелік қызметін жоспарлау және үйлестіру;

2) оқу үрдісінің әдістемелік қамтамасыз етілуінің сапасына мониторинг ұйымдастыру;

3) оқу процесін жетілдіру және әдістемелік қамтамасыз ету;

4) оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру мен жетілдірудегі озық тәжірибені жинақтау және тарату;

5) оқытудың әдістері мен құралдарын, жаңа технологияларын және қолданыстағы технологияларды жетілдіру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

6) оқу процесін және ғылыми зерттеулерді басқарудың автоматтандыру жүйелерін дамыту бойынша ұсыныстар әзірлеу;

7) Академияның педагогикалық кадрларын аттестациялауға қатысу және кәсіби деңгейін арттыру бойынша ұсыныстар енгізу;

8) оқу-әдістемелік әдебиеттерді, ғылыми, ғылыми-көпшілік, ресми, нормативтік-өндірістік, өндірістік-практикалық, анықтамалық, оқу басылымдарын басып шығаруды жоспарлау және ұсыну, сондай-ақ ғылыми зерттеулер мен әдебиеттің нәтижелерін оқу процесіне енгізу болып табылады.

3. ОӘК қызметін ұйымдастыру

6. ОӘК-ні оқу-әдістемелік жұмысқа жетекшілік ететін проректор -төраға басқарады. ОӘК Төрағасының ОӘК мүшелерінің құрамында орынбасары болады, ол Төраға болмаған кезде Төрағаның міндетін атқарады.

7. ОӘК құрамына Аппарат басшысы, Институт директорлары және олардың орынбасарлары, басқарма, бөлім бастықтары, кафедралардың меңгерушілері, профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің өкілдері кіруі мүмкін.

ОӘК құрамы Академия ректорының бұйрығымен бекітіледі.

ОӘК отырысына Академияның басқа қызметкерлері мен білім алушылары, сондай-ақ өзге де мүдделі адамдар шақырылуы мүмкін.

8. ОӘК қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының оқу-әдістемелік қызмет бөлімшесі жүзеге асырады.

Ұйымдастыру-техникалық жұмысты ОӘК хатшысы орындайды. Хатшы отырыстарға материалдар дайындауды қамтамасыз етеді, отырыстардың хаттамаларын жүргізеді, отырыстың күні мен күн тәртібі туралы ОӘК мүшелеріне хабарлайды.

9. ОӘК өз қызметін жаңа оқу жылында ОӘК-нің бірінші отырысында талқыланатын және ОӘК төрағасы бекітетін жылдық жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырады.

10. ОӘК отырыстары кемінде екі айда 1 рет жүргізіледі (ОӘК жұмыс жоспарымен белгіленген айдың 2-аптасы). ОӘК кезекті отырысының күн тәртібін және оның материалдарын хатшы ОӘК отырысына дейін 5 жұмыс күн бұрын ОӘК мүшелеріне жібереді.

ОӘК жоспардан тыс отырыстары ОӘК мүшелерінің бірінің бастамасы бойынша төрағаның келісімімен өткізілуі мүмкін. Әрбір жағдайда хатшы ОӘК мүшелеріне кезектен тыс отырыстың күн тәртібі туралы жазбаша хабарлайды.

11. Отырысқа дейін 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей баяндамашылар материалдарды қағаз және электрондық тасығыштарда (сөз сөйлеу, шешім жобасы, талқыланатын материалдар) ОӘК хатшысына ұсынады.

ОӘК жұмысының жоспардан тыс мәселелерін ОӘК қарауына енгізу төрағаның келісімімен жүзеге асырылады.

ОӘК жоспардан тыс отырысының материалдары ОӘК отырысына дейін 7 (жеті) күнтізбелік күн бұрын хатшыға ұсынылады.

12. Материалдарды ОӘК қарауына уақтылы енгізбеген, сондай-ақ сапасыз, толық емес, мүдделі бөлімшелермен келісілмеген материалдарды ұсынған жағдайда ОӘК хатшысының дәлелді баянаты негізінде ОӘК төрағасы баяндамашыны хабардар ете отырып, ОӘК отырысының күн тәртібінен мәселені алып тастауға құқылы.

13. ОӘК отырысына осы ереженің 5-тармағының 8) тармақшасында көзделген мәселелерді қараған кезде қорытындысы бар болуы қажет Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясында оқулық басылымдары мен оқу-әдiстемелiк кешендерді дайындау, сараптау, сынамақтан өткізу, басып шығару және оларға мониторинг жүргізу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру қағидаларын Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2016 жылғы 31 наурыздағы № 61 бұйрығымен бекітілген.

14. ОӘК отырысы, егер оның мүшелерінің кемінде 50% қатысса, заңды болып табылады. ОӘК мүшесі оң себептер бойынша отырысқа қатыса алмайтыны туралы ОӘК төрағасын алдын-ала ақпараттандыруы, сондай-ақ қаралатын мәселелер бойынша ұсыныстар болған жағдайда жазбаша түрде ОӘК хатшысына жолдауы қажет.

15. Егер отырысқа қатысып отырған ОӘК мүшелерінің 50% – дан астамы дауыс берсе, шешім қабылданды деп есептеледі. Саны тең болған жағдайда ОӘК төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

ОӘК шешімдері хаттама түрінде ресімделеді. ОӘК шешімін хатшы ОӘК мүшелері мен орындаушыларына бір апталық мерзімнен кешіктірмей жеткізеді.

16. ОӘК жұмысының нәтижелері бойынша оқу жылына бір рет Академияның Ғылыми кеңесі отырысында ОӘК төрағасы есеп береді.

4. ОӘК мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

17. ОӘК Төрағасы:

1) отырыстарды жүргізеді;

2) қаралатын мәселелерді шешуге қатысады;

3) ОӘК кезекті және кезектен тыс отырысының күні туралы шешім қабылдайды;

4) жедел қарауды талап ететін мәселелерді ОӘК отырысының күн тәртібіне енгізеді, сондай-ақ күн тәртібінен қарауға жоспарланған мәселені алып тастайды;

5) ОӘК отырысының күн тәртібін бекітеді;

6) ОӘК қарауына жататын құжаттарға қол қояды;

7) ОӘК қызметін ұйымдастырудың өзге де мәселелерін шешеді.

18. ОӘК хатшысы:

1) ОӘК отырыстарын дайындау бойынша және өткізу кезінде жұмысты ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

2) ОӘК отырысына материалдарды дайындауды ұйымдастырады;

3) Академияның құрылымдық бөлімшелеріне, орындаушыларға жедел жіберу үшін ОӘК хаттамаларын және қабылданған шешімдерден қажетті үзінді көшірмелерді дайындайды;

4) іс жүргізу қағидаларына сәйкес ОӘК барлық құжаттарын жүргізеді;

5) ОӘК құрамын өзектендіру бойынша жұмысты қамтамасыз етеді (ОӘК мүшелерін енгізу және шығару бойынша бұйрық жобаларын дайындау);

6) ОӘК төрағасының алдында күн тәртібінен қарауға жоспарланған мәселені алып тастау туралы өтініш жасайды.

19. ОӘК мүшесі:

1) қаралатын мәселелерді шешуге қатысады;

2) осы Ережеде белгіленген мақсаттарға қол жеткізуге ықпал етеді;

3) өзіне жүктелген тапсырмаларды уақтылы және дәл орындайды.