Ғылыми кеңесі туралы ереже

Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасының жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясы
ректорының 2024 жылы 26 сәуірдегі
№ 45 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясының Ғылыми кеңесі туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

1. Ғылыми кеңес Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының (бұдан әрі — Академия) Жоғары алқалы басқару органы болып табылады.
2. Ғылыми кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Прокуратура туралы» Конституциялық заңды, «Білім туралы», «Ғылым туралы» заңдарды, Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының (бұдан әрі – Бас Прокурор) және Академия ректорының ұйымдастыру-өкімдік актілерін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.
3. Ғылыми кеңестің қызметі заңдылық, жариялылық, объективтілік, академиялық адалдық, ұжымдық талқылау қағидаттарына негізделеді

2. Ғылыми кеңес қызметінің негізгі міндеттері мен бағыттары

4. Ғылыми кеңестің негізгі міндеттері:
1) жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын, ғылыми-зерттеу қызметін табысты іске асыру мақсатында білім алушылар мен Академия қызметкерлері үшін жағдайлар жасау;
2) Академияның қаржылық қолдауын қамтамасыз ету, материалдық-техникалық базасын нығайту;
3) Академияның білім беру және ғылыми қызметінің одан әрі стратегиялық бағыттарын қарау;
4) Академия қызметінің негізгі түрлері бойынша шешімдер қабылдау.
5. Ғылыми кеңес қызметінің негізгі бағыттарына мыналар жатады:
1) Академияның оқу, тәрбие, ғылыми-зерттеу, стратегиялық, оқу-әдістемелік, қаржы-шаруашылық және өзге де қызмет түрлерін ұйымдастырудың барлық негізгі мәселелері бойынша шешімдерді талқылау және қабылдау;
2) Академияның тұжырымдамасы мен даму стратегиясын айқындау;
3) Академия құрылымын анықтау;
4) өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселелерді қарау
5) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді дайындау бағыттары бойынша білім беру бағдарламаларын, оқу жұмыс жоспарларын, академиялық күнтізбелерді, басылымдар жоспарын және Академияның оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу қызметіне қатысты басқа да құжаттарды бекіту;
6) ғылыми зерттеулер бойынша магистранттар мен докторанттардың тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін (консультанттарын) бекіту;
7) Академия шығаратын журналдарды құру, қайта ұйымдастыру және олардың қызметін тоқтату туралы шешім қабылдау, олардың құрылтай құжаттарын келісу;
8) проректорлардың, құрылымдық бөлімшелер басшыларының оқу, ғылыми-зерттеу, кадр, тәрбие, қаржы, шаруашылық, ақпараттық және халықаралық қызметті жүргізу, басылымдар жоспарын орындау нысандары мен әдістері туралы есептерін тыңдау;
9) оқу және ғылыми еңбектерді қарастыру және басып шығаруға ұсыну;
10) Академия қызметкерлерін ғалымдар мен құрметті атақтар, үкіметтік наградалар беруге ұсыну туралы мәселелерді қарау;
11) Академияның ғалымдары мен құрметті атақтарын бекіту және беру;
12) ақылы білім беру қызметтерін көрсету және өндірілетін өнімді өткізу жолымен бюджеттен тыс қаражатты пайдалану тәртібін, сондай-ақ Академия алатын кірістерді қайта инвестициялау бағыттарын айқындау;
13) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерінде көзделген өзге де мәселелерді қарау.

3. Ғылыми кеңесті қалыптастырудың құрылымы мен тәртібі

6. Академия ректоры Ғылыми кеңестің төрағасы болып табылады.
7. Ғылыми кеңес тұрақты және сайланбалы құрамнан тұрады.
Тұрақты құрамға ректор, бірінші проректор, проректор-директор, Аппарат басшысы, институттар директорлары, дербес басқармалардың басшылары, сондай-ақ Академияның магистранттары мен докторанттары кеңесінің төрағасы кіреді.
Сайланбалы құрамға тиісті бөлімшелердің ұжымдарында сайланатын институттардың ғылыми және профессорлық-оқытушылық құрамы өкілдерінің тең саны (бірақ екіден аспайтын) кіреді.
Сайланбалы құрамның өкілеттік мерзімі 3 жылды құрайды.
8. Ғылыми кеңестің құрамы Академия ректорының бұйрығымен бекітіледі.
9. Ғылыми кеңестің жұмысшы органы Ғылыми кеңестің хатшысы болып табылады.

4. Ғылыми кеңестің жұмысын ұйымдастыру

10. Ғылыми кеңестің жұмысы тиісті оқу жылына әзірленген жоспарға сәйкес жүргізіледі.
11. Ғылыми кеңестің жұмыс жоспары әрбір мәселе бойынша материалдарды дайындауға жауапты, қарау айын көрсете отырып, қарауға жататын мәселелердің тізбесін қамтиды.
Жоспар Ғылыми кеңес мүшелерінің, Академияның құрылымдық бөлімшелерінің ұсыныстары негізінде қалыптастырылады және ағымдағы оқу жылының Ғылыми кеңесінің бірінші отырысында талқылауға жатады және оны мақұлдағаннан кейін Төраға бекітеді.
Ғылыми кеңестің жұмыс жоспарына ұсыныстар Ғылыми кеңестің хатшысына оқу жылы басталғанға дейін 1 (бір) ай бұрын енгізіледі.
12. Ғылыми кеңес отырысының күн тәртібінің жобасын Ғылыми кеңестің жұмыс жоспарына сәйкес хатшы қалыптастырады және Төраға бекіткеннен кейін Ғылыми кеңес мүшелері мен мүдделі бөлімшелердің назарына жеткізіледі.
13. Ғылыми кеңес отырысының қаралып отырған мәселені тұжырымдау, оны қарау мерзімін ауыстыру, қосымша қосу не талқылаудан шығару бөлігінде күн тәртібінің бекітілген жобасын өзгерту туралы шешімді Ғылыми кеңестің төрағасы жауапты орындаушының негізделген баянаты бойынша қабылдайды.
14. Ғылыми кеңес отырысының күн тәртібінің жобасына шұғыл қосымша мәселелерді енгізу туралы баянатты бастамашы Ғылыми кеңестің төрағасына баяндайды және қарау нәтижелері бойынша Ғылыми кеңестің отырысын өткізудің болжамды мерзімінен он күн бұрын Ғылыми кеңестің Хатшысына жібереді. Мұндай жағдайларда қажетті материалдарды дайындау осы Ережеде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
15. Ғылыми кеңес отырысының күн тәртібінің жобасына оны өткізген күні тікелей ұсыныстар енгізуге жол берілмейді.
16. Ғылыми кеңес төрағасының шешімі бойынша отырыста Ғылыми кеңес қызметінің негізгі бағыттары шеңберінде күн тәртібінен тыс өзге де мәселелер қаралуы мүмкін.
17. Ғылыми кеңестің отырыстарында мәселелерді дайындауға және қарауға қаралатын мәселелерге қатысы бар қызметкерлер қатыса алады. Ғылыми кеңестің отырыстарына шақырылған адамдар олар шақырылған мәселелерді талқылау кезінде қатысады.
18. Ғылыми кеңестің отырысы, егер оған оның мүшелерінің кемінде 2/3 бөлігі қатысса, заңды болып табылады. Ғылыми кеңестің мүшесі дәлелді себептермен отырысқа қатысу мүмкін еместігі туралы кемінде 2 (екі) жұмыс күні бұрын Ғылыми кеңестің хатшысын хабардар етуге тиіс.
Ерекше жағдайларда, қысқа мерзімде шешім қабылдау және кворумды қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайда, Ғылыми кеңес төрағасының келісімі бойынша отырыс онлайн режимінде өткізілуі мүмкін.
19. Ғылыми Кеңестің отырыстарына мемлекеттік органдардың, қоғамдық ұйымдардың өкілдері, Академия қызметкерлері, қызметкерлері мен білім алушылары шақырылуы мүмкін.
20. Баяндамашылар отырысқа дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей қағаз және электрондық жеткізгіштердегі материалдарды (сөз сөйлеу, шешім жобасы, талқыланатын материалдар) ғылыми кеңес мүшелері мен хатшыға ұсынады.
21. Ғылыми кеңестің жоспардан тыс отырысы кезінде материалдар ғылыми кеңес мүшелеріне және хатшыға Ғылыми кеңестің отырысына дейін күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын ұсынылады.
22. Ғылыми кеңестің отырысына ұсынылатын материалдар академияның жетекшілік ететін проректорымен алдын ала келісілуі тиіс (бар болса).
23. Ғылыми кеңестің отырысына ұсынылған материалдар мынадай талаптарға сай болуы тиіс:
1) мазмұны анық, дәйекті түрде баяндалуы тиіс, қажет болған жағдайда мәселенің (проблеманың) даму серпінін көрсетуі тиіс;
2) оң нәтижелерді талдауды, кемшіліктерді (олар болған кезде) және оларды жою жөніндегі ұсыныстарды қамтуға міндетті;
3) талқыланатын мәселені одан әрі жетілдіру бойынша қорытындылар мен практикалық ұсынымдарды қамтуға міндетті.
24. Шешім жобасында іс-шараларды орындауға жауаптылар мен оларды орындау мерзімдері (бақылауға жататын) көрсетілген қаулы (қарар) бөлігі болуға тиіс.
25. Егер шешім жобасында материалдық немесе қаржылық ресурстардың түсуі немесе жұмсалуы көзделетін ұсыныс қамтылған жағдайда, әзірлеушілер қаржы көздерін көрсете отырып, тиісті есептеулер (экономикалық негіздеме) ұсынады
26. Ғылыми кеңестің мүшелері жоспардан тыс өткізілген кезде 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Ғылыми кеңестің отырысына дейін күнтізбелік 3 (үш) күннен кешіктірмей баяндамашыға ескертулер мен ұсыныстар жібереді және ғылыми кеңестің хатшысын хабардар етеді.
27. Жетекшілік ететін проректормен (бар болса) және ғылыми кеңес мүшелерімен келісімі болмаған, материалдарды пысықтауды талап ететін ескертулер болған кезде Ғылыми кеңестің хатшысы ұсынылған материалдарды қайтаруға және оларды пысықтау мерзімдерін белгілеуге құқылы.
28. Ғылыми кеңестің төрағасы ұсынылған материалдарға елеулі ескертулер болған кезде мәселені қараудан алып тастай алады немесе оның талқылауын Ғылыми кеңестің басқа отырысына ауыстыра алады.
29. Ғылыми кеңестің шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады және егер отырысқа қатысқан Ғылыми кеңес мүшелерінің 50% – дан астамы оларға дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі.
Дауыс беру нәтижелері Ғылыми кеңес отырысының хаттамасына енгізіледі.
Дауыс беру кезінде болмаған Ғылыми кеңес мүшесінің дауыс беру аяқталғаннан кейін өз дауысын беруге құқығы жоқ.
Дауыстар тең болған жағдайда Ғылыми кеңес төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
30. Ғылыми кеңес отырысының хатшысы дайындайтын қорытынды құжаты хаттама болып табылады, оған ғылыми кеңесте қабылданған шешімдер енгізіледі. Хаттамаға қаралатын мәселелер бойынша талдамалық анықтамалар және басқа да құжаттар қоса беріледі.
31. Ғылыми кеңес отырысының хаттамасында: оның атауы, реттік нөмірі, Ғылыми кеңес отырысының өткізілетін күні, қатысушылардың саны және ғылыми кеңес мүшелерінің жалпы саны, қаралатын мәселелердің тізбесі, баяндамашылардың аты-жөні мен тегі және қабылданған шешімдер көрсетіледі.
Ғылыми кеңес отырысының хаттамасына Ғылыми кеңестің төрағасы мен хатшы қол қояды.
32. Ғылыми кеңестің шешімдері оларға ғылыми кеңестің төрағасы қол қойғаннан кейін күшіне енеді.
Ерекше жағдайларда, Ғылыми кеңес төрағасының келісімі бойынша Ғылыми кеңес мүшелерінің күн тәртібіне шығарылатын жекелеген мәселелерді алдын ала келісуі кезінде шешім отырысты бетпе-бет өткізбей қабылдануы мүмкін.
Ғылыми кеңестің шешімдерін отырыстан кейін бір аптадан аспайтын мерзімде Ғылыми кеңестің хатшысы орындаушылар мен Ғылыми кеңестің мүшелеріне жібереді.
33. Ғылыми кеңестің хаттамаларын және қабылданған шешімдердің орындалуын есепке алуды Ғылыми кеңестің хатшысы қамтамасыз етеді.
34. Ғылыми кеңестің отырысында қарау үшін құжаттарды дайындау сапасы мен мерзімдерін бұзудың, ол қабылдаған шешімдерді орындамаудың әрбір жағдайы бойынша Ғылыми кеңестің хатшысы орындаушылардан академия ректорына баяндама жасау үшін кінәлі адамдардың жауапкершілігі туралы мәселе қойыла отырып түсініктеме талап етуге құқылы.

5. Ғылыми кеңес төрағасының өкілеттіктері

35. Ғылыми кеңестің төрағасы:
1) Ғылыми кеңестің отырыстарын өткізеді;
2) Академияның оқу, ғылыми, әдістемелік, тәрбиелік, кадрлық, ұйымдастырушылық-басқарушылық, қаржылық және басқа да қызметін жетілдіру мәселелерін шешуге қатысады;
3) Ғылыми кеңестің кезекті және жоспардан тыс отырысының күні туралы шешім қабылдайды;
4) өзінің бастамасы немесе ғылыми кеңес мүшесінің бастамасы бойынша Ғылыми кеңестің жоспардан тыс отырысын тағайындайды;
5) ғылыми кеңес отырысының күн тәртібіне жедел қарауды талап ететін мәселелерді енгізеді;
6) жекелеген мәселелерді талқылауды Алып тастау немесе ғылыми кеңестің басқа отырысына көшіру туралы шешім қабылдайды;
7) Ғылыми кеңестің қарауына жатқызылған құжаттарға қол қояды;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Академия жұмысының регламентіне және Академия Жарғысына сәйкес Ғылыми кеңестің қызметін ұйымдастырудың өзге де мәселелерін шешеді.

6. Ғылыми кеңес хатшысының функциялары

36. Ғылыми кеңестің хатшысы:
1) Ғылыми кеңестің отырыстарын дайындау бойынша және олардың уақытында жұмысты ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;
2) Ғылыми кеңестің отырысына материалдар дайындауды ұйымдастырады;
3) Ғылыми кеңестің отырыстарына енгізілетін материалдардың сапасын бақылайды, материалдарды пысықтауға қайтарады, пысықтау мерзімдерін белгілейді;
4) Академияның құрылымдық бөлімшелеріне (орындаушыларға) Ғылыми кеңес отырыстарының хаттамаларынан қажетті үзінділер дайындайды және жібереді;
5) ғылыми және құрметті атақтар, мемлекеттік және үкіметтік наградалар, сыйлықтар беруге материалдарды ресімдейді және жібереді;
6) Академия ректорына ұйымдастырушылық-басқарушылық, ғылыми-білім беру қызметін жетілдіру, сондай-ақ академияны стратегиялық дамыту жөнінде ұсыныстар енгізеді;
7) Бас Прокурордың бұйрығымен бекітілген прокуратура органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде Құжаттау және құжаттаманы басқару қағидаларына сәйкес Ғылыми кеңестің құжаттамасын жүргізеді;
8) Ғылыми кеңестің құрамын өзектендіру жөніндегі жұмысты қамтамасыз етеді;
9) оқу жылындағы Ғылыми кеңес қызметінің қорытындылары туралы жыл сайын есеп береді;
10) өзіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Бас Прокурордың және Академия ректорының құқықтық актілерімен жүктелген өзге де міндеттердің орындалуын қамтамасыз етеді.