Ғылыми кеңес отырысында №1
2018 жылдың «27» құркүйегінде
бекітілген

2018-2019 оқу жылына арналған
Құқық қорғау органдары академия Ғылыми кеңесінің
жұмыс жоспары

ҚЫРКҮЙЕК
Күн тәртібі Орындаушы
1 2018-2019 оқу жылына арналған Ғылыми кеңестің (ҒК) жұмыс жоспарын бекіту туралы ҒК хатшысы
2 Академия Диссертациялық кеңес (ДК) жұмыс жағдайы мен перспективалары туралы ДК төрағасы
ҚАЗАН
Күн тәртібі Орындаушы
1 Академия құрылымдық бөлімшелерінің ережелері мен қызметкерлердің лауазымдық міндеттемелерін бекіту туралы Аппарат
2 2018 жылғы жинақ магистранттарының Ғылыми жетекшілер мен зерттеу тақырыптарын бекіту 3-ші Институт
3 2018 жылғы жинақ докторанттарының Ғылыми жетекшілер мен зерттеу тақырыптарын бекіту 3-ші Институт
4 «Құқықтану» және «Құқық қорғау қызметі» мамандықтары бойынша магистратура мен докторантураның 2019 жылға арналған Мемлекеттік аттестациялық комиссия (МАК) Төрағаларының кандидатураларың қарастыру 3-ші Институт
ҚАРАША
Күн тәртібі Орындаушы
1 Академияға ақпараттық технологияларды енгізу туралы: жағдайы және перспективалары 1-ші Бөлім
2 Академия кітапхана қорының жағдайы туралы. Академия кітапханасының дамуы бойынша жұмыстарының нәтижесі туралы 2- ші Бөлім
3 Академия ғылыми-білім беру қызметінің мониторингі мен бағалау индикаторларын анықтау туралы Аппарат
ЖЕЛТОҚСАН
Күн тәртібі Орындаушы
1 1-ші Институт жұмыс жоспарын, оқу жоспарларын және оқу бағдарламаларын бекіту туралы 1-ші Институт
2 Академияның қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есеп 2-ші Басқарма
3 Соңғы курстарға 2018-2019 оқу жылдарының қорытынды аттестациясына енгізілетін пәндер тізімін қарастыру 3-ші Институт
4 Дистанционды оқытуды енгізу және ұйымдастыру бойынша жұмыстардың нәтижесі туралы 1-ші Бөлім
1-ші Институт
3-ші Институт
ҚАҢТАР
Күн тәртібі Орындаушы
1 2018 жылдағы 1-ші Институттың жұмыс қорытындысы мен қызметінің перспективті бағыттары туралы 1-ші Институт
2 2018 жылдағы 2-ші Институттың жұмыс қорытындысы мен қызметінің перспективті бағыттары туралы 2-ші Институт
3 2019 жылдағы Академияның ғылыми еңбектерін баспаға шығару жоспарын бекіту туралы 2-ші Бөлім
АҚПАН
Күн тәртібі Орындаушы
1 Академияның бюджеттік өтінімін қалыптастыру туралы 2-ші Басқарма
2 Академияның 2016 жылғы жинақ докторанттарының кешенді емтихандарының нәтижелері туралы МАК есебін қарастыру 3-ші Институт
НАУРЫЗ
Күн тәртібі Орындаушы
1 Академияның халықаралық қызметі мен оның перспективалары туралы 3-ші Басқарма
1-ші Институт
СӘУІР
Күн тәртібі Орындаушы
1 2019 жылы Академияға магистратура мен докторантураға қабылдауды ұйымдастыру туралы 3-ші Институт
2 Академияның баспаханалық жағдайы туралы 2-ші Бөлім
МАМЫР
1 Академияның Оқу-әдістемелік кеңесінің қызметі туралы есеп 3-ші Институт
2 Академияның ғылыми, оқу-әдістемелік қызметінің нәтижелерін енгізу актілері жинағын қалыптастыру бойынша жұмыс нәтижелері туралы 2-ші Институт
3-ші Институт
МАУСЫМ
Күн тәртібі Орындаушы
1 2018-2019 оқу жылындағы 3-ші Институт жұмысының қортындысы және қызметінің перспективті бағыттары 3-ші Институт
2 Магистратура бойынша МАК төрағаларының есебін бекіту 3-ші Институт
3 2019-2020 оқу жылына жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуда оқитындар курстан курсқа ауысуы үшін минималды ауысу баллының өлшемін бекіту 3-ші Институт
4 2019-2020 оқу жылына әрбір оқу пәні бойынша емтихан өткізу ретін және формасын орнату туралы 3-ші Институт
5 2019-2020 оқу жылына магистратура мен докторантурада білім алушылар үшін Кешенді емтихан бағдарламасын бекіту туралы 3-ші Институт
6 2019-2020 оқу жылына Академияның академиялық күнтізбесін бекіту туралы 3-ші Институт
7 2019 жылғы жинақ магистатура мен докторантураның мамандықтары бойынша оқу-жұмыс жоспарын бекіту туралы 3-ші Институт
8 Академия ғылыми-білім беру қызметінің сапасын бағалау мен мониторингі нәтижелері туралы Аппарат
9 2018-2019 оқу жылындағы Ғылыми кеңестің өткізген отырыстары мен орындалған шешімдері туралы есебін қарастыру ҒК хатшысы

Ескерту: Жұмыс жоспарына қарастырылатын сұрақтар мен жоспардан тыс отырыстарды өткізу бөліміне Ғылыми кеңестің шешімі негізінде өзгертулер енгізілуі мүмкін.

 

Ғылыми кеңес төрағасы
Е. Мерзадинов

 

Ғылыми кеңес хатшысы
А. Сыздыков