Мамандығы бойынша емтихан

Бұйрық «Магистратураға және докторантураға үміткерлерді қабылдау туралы»

Емтихан ведомостары

 

Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасының жанындағы
Құқық қорғау органдары
академиясы ректорының
2021 жылғы 22 маусымдағы
№ 50 бұйрығына
5-қосымша

 

2021 жылы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясынның магистратурасы мен докторантурасына түсу емтиханын өткізу
регламенті

1. Емтихан өткізу тәртібі

1.1. Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2015 жылғы 13 тамыздағы №101 бұйрығымен бекітілген Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясына оқуға қабылдау қағидаларымен және осы Регламентпен анықталады.

1.2. Емтихан келесі пәндер бойынша жазбаша кешенді емтихан түрінде өткізіледі:

– магистратураның 7М04203 – Құқықтану білім беру бағдарламасы бойынша – «Мемлекет және құқық теориясы», «Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы», «Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы»;

– магистратураның 7M12301, 7M12303 – Құқық қорғау қызметі білім беру бағдарламалары бойынша – «Мемлекет және құқық теориясы», «Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы», «Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы»;

– PhD докторантураның 8D04201- Құқықтану, 8D12301– Құқық қорғау қызметі білім беру бағдарламалары бойынша – «Жалпы құқық теориясының қазіргі кезеңдегі проблемалары», «Құқық қорғау қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын қолдану теориясы мен практикасы».

1.3. Емтихан оқуға түсуге кандидаттарды және аудиториялар бойынша емтихандағы кезекшілерді Емтихан комиссиясының төрағасы бекіткен аудиториялар бойынша бөлуге сәйкес аудиторияларда өткізіледі.

1.4. Түсу емтиханы басталар алдында аудитория бойынша кезекші оқуға үміткерлерге түсу емтиханын тапсыру рәсімі бойынша түсініктеме жүргізеді.

1.5. Емтихан өткізу уақыты – 3 сағат. Емтиханға бөлінген уақытты есептеу емтихан тапсырушының соңғысы емтихан материалын алған кезден басталады. Емтиханның басталу және аяқталу уақытын аудитория бойынша кезекші тақтада жазады.

1.6. Емтихан кезінде аудиторияда бөгде адамдардың болуына тыйым салынады.

1.7. Түсу емтиханын өткізудің барлық кезеңдерінде осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес бақылау тобы мүшелерінің қатысуға құқығы бар. Бақылау тобының мүшелері түсу емтиханын өткізу барысын және осы Регламент талаптарының сақталуын бақылайды, бұл ретте олар емтихан комиссиясының жұмысына араласпайды.

1.8. Емтихан санитарлық қауіпсіздік нормаларын және санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес дезинфекцияның барлық кезеңдерін сақтай отырып жүргізіледі.

1.9. Емтихан өткізу кезінде бейнебақылау камералары, оның ішінде бейнежазба өндірісі арқылы бақылау жүзеге асырылады, сондай-ақ онлайн-трансляция қамтамасыз етіледі.

1.10. Емтихан билеті 2 бөлімнен тұрады:

– магистратура бағыты бойынша: 1-бөлім 3 теориялық сұрақтан тұрады (мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы, Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы, Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы), 2-бөлім ситуациялық тапсырманы шешуден тұрады (Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы);

– докторантура бағыты бойынша; 1-бөлім 2 теориялық сұрақтан тұрады (Жалпы құқық теориясының қазіргі кезеңдегі проблемалары», Қылмыстық, қылмыстық-процестік, азаматтық, әкімшілік құқықты қолдану теориясы мен практикасы), 2-бөлім ситуациялық тапсырманы шешуден тұрады (қылмыстық заңнаманы қолдану теориясы мен практикасы).

1.9. Емтихан басында емтихан тапсырушы емтихан билетінің теориялық сұрақтары бар 1-бөлігін таңдайды. Емтихан билетінің 1-бөлігіндегі теориялық сұрақтарға жауап жазғаннан кейін емтихан тапсырушы толтырылған жауап парақтарын аудитория бойынша кезекшіге тапсырады және ситуациялық тапсырманы шешу үшін емтихан билетінің 2-бөлімін таңдайды.

Емтихан билетінің 2-бөлігі бойынша жауап дайындау кезінде Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексін пайдалануға рұқсат етіледі.

1.10. Әрбір емтихан алушыға магистратура желісі бойынша – 4 таза парақ, докторантура желісі бойынша-белгілі бір үлгідегі жауап үшін 3 таза парақ беріледі, олардың әрқайсысына қабылдау, емтихан комиссияларының төрағалары қол қояды, сондай-ақ штрих коды болады. Жауаптар берілген парақтарда ғана қабылданады. Жауап парақтары емтихан билеті сұрақтарының нөмірленуіне сәйкес ретпен толтырылады. Емтихан билеті сұрақтарының тиісті нөмірленуіне сәйкес парақтың сыртқы жағына жауап жазуға жол беріледі. Емтихан билетінің барлық сұрақтарына жауап жазғаннан кейін немесе емтиханға бөлінген уақыт аяқталғаннан кейін емтихан тапсырушы жауап парақтарын аудитория бойынша кезекшіге тапсырады.

1.11. Оқуға үміткерлердің тегі, аты, әкесінің аты көрсетілген жауап парақтары, сондай-ақ оларда емтихан сұрақтарына жауаптардың мазмұнына жатпайтын белгілер (асты сызылған, әртүрлі фигуралар, суреттер және т. б.) болған кезде қайта тапсыру құқығынсыз жойылады.

1.12. Жауап парақтарын тексеруді және емтихан билетінің сұрақтарына жауаптарды бағалауды осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес емтихан комиссиясының мүшелері жүзеге асырады.

1.13. Аудитория бойынша кезекші жауап парақтарын емтихан комиссиясының хатшысына береді. Емтихан комиссиясының хатшысы жауаптары бар парақтарды тексеру және баға қою үшін емтихан алушыларға береді (емтихан билетінің әрбір сұрағын жеке емтихан алушы бағалайды). Бағаларды әрбір емтихан алушы Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2015 жылғы 13 тамыздағы №101 бұйрығымен белгіленген 100 балдық бағалау жүйесі бойынша шкала негізінде дербес қояды. Емтихан алушылар жауаптарды бағалау кезінде осы Регламенттің 1-қосымшасына сәйкес Магистратураға және докторантураға түсу емтихандарының билеттері бойынша оқуға үміткерлердің жауаптарын бағалау өлшемшарттарын пайдаланады.
Үміткерлердің жинаған балдарының санын қою кезінде емтихан алушы оларды міндетті түрде жазбаша және сандық түрде жазады. Қойылған балл емтихан алушының қолымен расталады.

1.14. Түсу емтиханы бойынша жинаған балды анықтау үшін емтихан билетінің әрбір сұрағы бойынша жауап үшін емтихан алушылардың бағаларының орташа балы шығарылады, содан кейін барлық сұрақтар бойынша жалпы орташа балл есептеледі.

1.15. Түсу емтихандарының нәтижелері олар өткізілген күні жарияланады. Түсу емтихандарын қайта тапсыруға жол берілмейді.

1.16. Магистратура мен докторантураға оқуға түскендердің жауап парақтары Академиядағы оқуды бітіргенше оқу істерінде сақталады.

2. Емтихан тапсырушының құқықтары мен міндеттері:

2.1. Емтихан тапсырушы:

2.1.1. жағдайлық есепті шешу кезінде Қылмыстық кодексті пайдалануға;

2.1.2. теориялық тапсырмаларды орындағаннан кейін ұзақтығы 10 минуттан аспайтын уақытқа аудиториядан шығу;

2.1.3. шұғыл медициналық көмек көрсету жағдайларында аудиториядан шығуға құқылы.

2.2. Емтихан тапсырушы:

2.2.1. академиялық адалдық қағидаларын сақтауға;

2.2.2. түсу емтиханын өткізу тәртібін сақтауға;

2.2.3. қабылдау, емтихан комиссиялары мүшелерінің, аудитория кезекшісінің заңды талаптарын сақтауға міндетті.

2.3. Емтихан тапсырушыға:

2.3.1. Академия ғимаратына ұялы құрылғыларды, смартфондарды флэш-толтырғыштарды, SMARTқұрылғыларды, планшеттерді, құлаққаптарды, теле-радио коммуникациялық құрылғыларды әкеліп кіргізуге және пайдалануға;

2.3.2. жауап парағындағы мәліметтерді фальсификациялауға;

2.3.3. өз емтихан материалдарын басқа емтихан тапсырушыларға беруге;

2.3.4. осы Регламенттің 2.1.2 және 2.1.3-тармақшаларда көрсетілген жағдайлардан басқа кезде, аудиториядан шығуға;

2.3.5. жазбаша тапсырманы орындау үшін басқа тұлғалардың көмегін пайдалануға;

2.3.6. шпаргалкалар мен өзге оқу-көмек ақпаратты пайдалануға;

2.3.7. жазбаша емтиханға бөлінген уақыт тәртібін бұзуға (жауап парағына емтихан басталғанша немесе аяқталғаннан кейін жазу);

2.3.8. аудиторядан емтихан билеттерін немесе басқа материалдарды шығаруға;

2.3.9. бөлінген уақыт аяқталғаннан кейін емтихан билеті мен жауап парағын тапсыруды кешіктіруге тыйым салынады.

2.4. Емтихан тапсырушы осы Регламентті бұзған жағдайда аудитория бойынша кезекші мен емтихан комиссиясының мүшесі осы Регламенттің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Түсу емтиханы регламентінің бұзылуын анықтау актісін жасайды. 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.8-тармақшалар бұзылған жағдайда, емтихан тапсырушы емтиханнан шығарылады және оның жауап парақтары бағаланбайды. 2.3.4., 2.3.7., 2.3.9-тармақшалар бұзылған жағдайда, емтиханға одан әрі қатысу туралы шешімді емтихан комиссиясының төрағасы айқындайды.

2.5. Академия ғимаратына (емтихан өткізілетін аудиторияға) түсуге үміткерлерді жіберу жеке куәлік бойынша жүзеге асырылады.

Емтиханға түсуге үміткерлердің орнына өтуге тырысатын бөгде адам (бұдан әрі – бөгде адам) анықталған жағдайда ғимаратқа кіргізуді және/немесе жеке басын куәландыратын құжаттарды тексеруді жүзеге асыратын Академия қызметкері бөгде адамның қатысуымен осы Регламенттің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша «Түсу емтиханына жіберу барысында бөгде адамды анықтау актісін» жасайды.

Оны бөгде адам алмастыруға тырысқан оқуға түсуге үміткер түсу емтиханын тапсыруға жіберілмейді.

3. Апелляция

3.1. Апелляциялық комиссия қабылдау емтихандарының нәтижелерімен, емтихан материалдарының мазмұнымен, оның ішінде техникалық себептер бойынша келіспеген магистратураға немесе докторантураға түсетін кандидаттардан (бұдан әрі – Апеллянт) апелляцияға өтініштерді (бұдан әрі – апелляция) қабылдайды және қарайды.

3.2. Апеллянт осы Регламенттің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша апелляцияны Апелляциялық комиссия төрағасының атына береді.

3.3. Апелляцияға өтініш Апелляцияға өтініштерді есепке алу журналында тіркеледі.

3.4. Апелляциялар түсу емтиханының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады және апелляциялық комиссия оларды берген күннен бастап бір күн ішінде қарастырады. Апелляциялық комиссия отырысының уақыты туралы апеллянтқа алдын ала хабарланады.

3.5. Апелляциялық комиссия әрбір апеллянтпен жеке тәртіпте жұмыс істейді. Апелляциялық комиссия апелляцияны қараған кезде апеллянт жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Апелляциялық комиссия апелляцияның дәлелдерін тыңдайды.

3.6. Өтінішті қарау апеллянттің емтихан парақтарын зерделеу негізінде жүзеге асырылады. Апеллянттің жауап парақтарын басқа емтихан тапсырушылардың жауап парақтарымен салыстыруға жол берілмейді.

3.7. Апеллянттің емтихан парағын қарау апелляцияда мәлімделген шектерде ғана жүзеге асырылады.

3.8. Апелляцияны қарау кезінде апелляциялық комиссия мүшелері:

1) Даулы мәселе бойынша қойылған бағаның келесі критерийлерге сәйкестігі:

– жауаптың толықтығы мен жан-жақтылығы (сұрақтың мазмұны қаншалықты толық ашылған, отандық және шетелдік ғылымда осы мәселе бойынша әртүрлі көзқарастар берілген бе, нормативтік құқықтық актілерге сілтемелердің дұрыстығы, іс-әрекеттің біліктілігінің дұрыстығы, практикадан мысалдар келтірілген бе және т. б.);

– логикалық байланыс және жауаптың реттілігі.

2) Апеллянт даулы мәселе бойынша толық, жан-жақты, логикалық өзара байланысты және дәйекті жауап беруге кедергі келтіретін техникалық себептердің болуы.

3.9. Қарау нәтижелері бойынша апелляциялық комиссия мынадай екі шешімнің бірін қабылдайды:

1) емтихан нәтижелерін өзгеріссіз, ал апелляцияны қанағаттандырусыз қалдыру;

2) үміткерлердің апелляциясын қанағаттандыру.

3.10. Өтініш қанағаттандырылған жағдайда Апелляциялық комиссия түсу емтиханының нәтижелерін апелляцияға берген тұлғаға балл қосу туралы шешім қабылдайды.

3.11. Апелляциялық комиссияның шешімі комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төраға және комиссияның барлық мүшелері қол қойған хаттамамен ресімделеді.

3.12. Апелляциялық комиссияның шешімі отырыс аяқталғаннан кейін апеллянтқа жарияланады.

4. Түсу емтиханының материалдарын жою

4.1. Академияға оқуға түспеген тұлғалардың емтихан материалдары (емтихан билеттері, жауап парақтары) қабылдау туралы бұйрық шыққаннан кейін 3 ай ішінде 3-Институттың Оқу-әдістемелік жұмыс басқармасында сақталады.

4.2. Оларды қайта пайдалану мүмкіндігін болдырмайтын 3 айлық сақтау мерзімі өткеннен кейін Академияға оқуға түспеген тұлғалардың емтихан материалдарын (емтихан билеттері, жауап парақтары) өртеу немесе механикалық ұсақтау арқылы мазмұнын оқу немесе оларды қайта пайдалану мүмкіндігін болдырмайтын жағдайға келтіргенге дейін жою жүргізіледі.

4.3. Емтихан материалдарын жою үшін 3-Институт қызметкерлерінің қатарынан құрамы кемінде үш адамнан тұратын комиссия құрылады. Комиссия құрамын 3-Институттың директоры бекітеді.

4.4. Емтихан материалдарын жою осы Регламенттің 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша актімен ресімделеді.

Қосымшалар
Скачано: 415, размер: 48.5 KB, 01.07.2021
Түсу емтихандарының бағдарламалары
Скачано: 600, размер: 653.2 KB, 01.07.2021