Хабарландыру

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясында 2024 жылғы 2 шілдеде сағат 10.00-де 7М12301 — «Құқық қорғау қызметі» бейінді бағыттағы магистратураның білім беру бағдарламасы бойынша Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының магистрлік диссертация жобаларын қорғау бойынша отырысы өтеді. Онлайн трансляцияға қосылу үшін сілтеме бойынша өту керек:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjExNzk2MzUtNDA1OS00NmY5LWFhYzQtODhlNGVmNWIwZjgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221082d045-47de-44a9-a18b-da40c44f6ca5%22%2c%22Oid%22%3a%22e739676a-4d64-4559-9c32-cb4b12138411%22%7d