Хабарландыру

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясында 2024 ж. 14 мамырында сағ. 10.00-де 7М12303–«Құқық қорғау қызметі» білім беру бағдарламасы бойынша (ғылыми-педагогикалық бағыт) Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының емтиханы өтеді. Онлайн трансляцияға қосылу үшін сілтеме бойынша өту керек: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVlYWI4Y2ItNTRlYi00YmE5LWJhMDctMjU3ZTdiODM1YjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221082d045-47de-44a9-a18b-da40c44f6ca5%22%2c%22Oid%22%3a%22635c716a-7aa7-4ca7-8925-9446975aed19%22%7d