The materials of the VI International Scientific and Practical Conference dedicated to the celebration of the 100th anniversary of U.S. Seitov «Development of modern legal science: theory and practice». Kosshi: Law Enforcement Academy Under The Prosecutor General’s Office Of The Republic Of Kazakhstan, 2023. – p. 598.

Жалпы редакцияны басқарушы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының директоры, заң ғылымдарының кандидаты С.М. Сапаралиева.

Жинақ қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарының заң мамандықтары бойынша жас ғалымдары, докторанттары мен магистранттарының ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін қамтиды. Жинақ материалдары қазіргі заманғы заң ғылымы мәселелерімен айналысатын мамандарға арналады.